Wege makaron sezamowy z kiełkami fasoli mung

2 porcje

25 minut

łatwe

Oko­ło 100 gram maka­ro­nu peł­no­ziar­ni­ste­go 
1 łyż­ka sosu sojo­we­go
4 cm star­te­go imbi­ru
3 ząb­ki czosn­ku, drob­no star­te
1 łyż­ka octu jabł­ko­we­go
2 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go
1 por
50 g orze­chów ner­kow­ca (nie­so­lo­ne)
2 mar­chew­ki
2 łyż­ki nasion seza­mu
kieł­ki faso­li Mung

 

Maka­ron przy­go­tuj według prze­pi­su, któ­ry znaj­dziesz na opa­ko­wa­niu. Po ugo­to­wa­niu odcedź i odstaw go do ostu­dze­nia. Kolej­nym kro­kiem jest przy­go­to­wa­nie sosu: wymie­szaj w małej misce: sos sojo­wy, imbir, czo­snek, ocet i 4 łyż­ki wody. Odstaw, niech sos nabie­rze sma­ku. Nim zaczniesz sma­że­nie, przy­go­tuj wcze­śniej wszyst­kie skład­ni­ki. Por podziel na 3 czę­ści, a następ­nie każ­dą z nich pokrój tak by uzy­skać dłu­gie paski. 

Mar­chew­ki pokrój w słup­ki lub użyj obie­racz­ki julien­ne, by uzy­skać ład­ne wstąż­ki. Teraz możesz przy­stą­pić do sma­że­nia, któ­re jak zawsze w kuch­ni azja­tyc­kiej jest eks­pre­so­wo szyb­kie. Jeśli masz wok to go użyj, nato­miast możesz rów­nież sko­rzy­stać z dużej patel­ni. Roz­grzej olej seza­mo­wy i pod­smaż na nim pokro­jo­ny por i orze­chy ner­kow­ca, aż zmięk­ną i miej­sca­mi sta­ną się zło­ci­ste. Odcedź maka­ron, włóż do woka i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie. Mie­szaj pod­rzu­ca­jąc skład­ni­ki, aż całość dobrze się połą­czy. Wlej mie­szan­kę imbi­ru, czosn­ku i sosu sojo­we­go, a następ­nie dodaj mar­chew i gotuj, aż lek­ko zmięknie. 

Na sam koniec dodaj kieł­ki faso­li mung, nie ma potrze­by by dłu­go je goto­wać. Naj­smacz­niej­sze są, gdy chru­pią. Danie pra­wie skoń­czo­ne, wystar­czy tyl­ko posy­pać nasio­na­mi seza­mu i poda­wać. Smacz­ne, lek­kie danie goto­we. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content