Chrupiąca bagietka z chorizo, halloumi i konfiturą z pomidorów

2 porcje

50 minut

łatwe

Kon­fi­tu­ra z pomi­do­rów:
400 g posie­ka­nych pomi­do­rów
drob­no posie­ka­ne czer­wo­ne chil­li
oko­ło 4 cm star­te­go świe­że­go imbi­ru
1 gwiazd­ka any­żu
100 g drob­ne­go cukru
150 ml octu z czer­wo­ne­go wina
1 duże awo­ka­do
sok z poło­wy limon­ki
oko­ło 150 g cho­ri­zo
ser hal­lo­umi pokro­jo­ny na 8 kawał­ków
1 duża bagiet­ka
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka
olej
sól

Aby przy­go­to­wać kon­fi­tu­rę z pomi­do­rów: włóż na patel­nię pokro­jo­ne pomi­do­ry, dopraw świe­żym chil­li (jeśli lubisz ostre sma­ki), star­tym imbi­rem oraz gwiazd­ką any­żu. Pomi­do­ry lubią cukier, zatem dodaj oko­ło 250 gram oraz 150 mili­li­trów octu z czer­wo­ne­go wina. Pro­ces redu­ko­wa­nia kon­fi­tu­ry może potrwać oko 30–45 minut, zaj­rzyj do niej co jakiś czas by ją pomie­szać. Czas ocze­ki­wa­nia zre­kom­pen­su­je Ci jej wspa­nia­ły smak. Jest wyśmie­ni­ta i moż­na ją wyko­rzy­stać na wie­le róż­nych sposobów. 

W tym prze­pi­sie ide­al­nie kom­po­nu­je się ze sło­nym serem hal­lo­umi oraz ostrą kieł­ba­są cho­ri­zo. Kon­fi­tu­rę moż­na prze­cho­wy­wać w wypa­rzo­nym wcze­śniej sło­iku: do 2 tygo­dni po jego otwar­ciu, do 6 mie­się­cy jeśli sło­ik pozo­sta­nie zamknięty.

Prze­krój awo­ka­do na pół, wydrąż jego śro­dek i prze­łóż do miski. Dodaj sok z poło­wy limon­ki, odro­bi­nę soli i roz­gnieć całość na pap­kę. Na dużej patel­ni roz­grzej tro­chę ole­ju i usmaż pokro­jo­ne w pla­stry cho­ri­zo, a na dru­giej czę­ści patel­ni hal­lo­umi. Będą goto­we gdy: ser będzie miał zło­tą sko­rup­kę, a cho­ri­zo będzie skwier­czeć. W sumie powin­no to zająć oko­ło 5 minut. 

W mię­dzy­cza­sie prze­krój bagiet­kę na pół i pod­grzej w pie­kar­ni­ku. Roz­łóż awo­ka­do na jed­nej stro­nie bagiet­ki, a kon­fi­tu­rę z pomi­do­rów na dru­giej. Napeł­nij hal­lo­umi, cho­ri­zo oraz dużą ilo­ścią kieł­ków sło­necz­ni­ka. Pokrój bagiet­kę na por­cje i smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content