Hit Instagrama: Azjatycka zupa w słoiku

1 porcja

20 minut

łatwe

Skład­ni­ki sos:
1 papry­ka jala­pe­no
1 papry­ka chil­li
pół czer­wo­nej papry­ki
3 ząb­ki czosn­ku
3 łyż­ki sosu sojo­we­go
Ćwierć limon­ki

Skład­ni­ki zupa:
jaj­ko
maka­ron
1 cm imbi­ru
pół mar­chew­ki
mała garść szpi­na­ku
kil­ka pie­cza­rek
ćwierć kapu­sty pak choi
pół czer­wo­nej papry­ki
cebu­la dym­ka
garść kieł­ków faso­li mung

Zaczy­na­my od przy­go­to­wa­nia sosu, za któ­ry wła­śnie tak uwiel­bia­my zupy azja­tyc­kie. Do blen­de­ra wkła­da­my: papry­kę jala­pe­no, chi­li oraz słod­ką. Obie­ra­my 3 ząb­ki czosn­ku i rów­nież wkła­da­my do zblen­do­wa­nia. Skład­ni­ki przy­pra­wia­my sosem sojo­wym oraz sokiem z limon­ki. Całość blen­du­je­my na gład­ką masę. 

Azja­tyc­kie zupy to maka­ron, do nasze­go prze­pi­su wybra­li­śmy zwy­kły cien­ki maka­ron jajecz­ny, któ­ry wcze­śniej ugo­to­wa­li­śmy. Oczy­wi­ście ta kwe­stia jest dowol­na i możesz wybrać taki jaki lubisz, np. cien­ki maka­ron ryżo­wy. Przed skła­da­niem naszej zupy w sło­iku nale­ży rów­nież ugo­to­wać jed­no jaj­ko na twar­do. Czas na skład­nie skład­ni­ków w całość. 

Wybierz sło­ik, w któ­rym będziesz mógł zabrać swo­ją zupę do pra­cy. Na jego dno wlej sos, następ­nie zetrzyj odro­bi­nę imbi­ru, ugo­to­wa­ny maka­ron, pokro­jo­ną w drob­ne słup­ki mar­chew­kę, drob­no posie­ka­ny świe­ży szpi­nak i pie­czar­ki. Aby uła­twić sobie ukła­da­nie skład­ni­ków moż­na pomóc sobie łyż­ką i nie­co doci­skać je, by uzy­skać miej­sce na kolej­ne war­stwy. Praw­da, że zupa już faj­nie wyglą­da? A to jesz­cze nie koniec! 

Teraz czas na pokro­jo­ne w kostecz­kę jaj­ko oraz kapu­stę pak choi. Dla kolo­ru war­to doło­żyć pokro­jo­ną w pasecz­ki papry­kę. Całość zwień­czy posie­ka­na cebu­la dym­ka oraz kieł­ki faso­li mung, któ­re nada­ją zupie praw­dzi­we­go azja­tyc­kie­go charakteru! 

Wła­ści­wie zupa już jest goto­wa. Teraz sło­ik możesz zabrać ze sobą do pra­cy, a kie­dy przyj­dzie pora na posi­łek wystar­czy zalać wrząt­kiem i pocze­kać oko­ło 3 minut. Nie pozo­sta­je nic inne­go jak zaja­dać! Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Zielona bomba witamin

Zielona bomba witamin

Zie­lo­na bom­ba witamin1,5 szklan­ka wody 2 pomarańcze1 cytry­na lub 1 limonka3 gar­ści jar­mu­żu 2 grusz­ki 2 kiwi2 gar­ści kieł­ków bro­ku­ła­Sło­wem wstę­pu, nim zacznie­my przy­go­to­wać nasze smo­othie, kil­ka powo­dów dla­cze­go wła­śnie z jar­mu­żem? Jest nisko­ka­lo­rycz­ny i boga­ty w…

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Skip to content