Zaufaj naturze

5 powodów dla których warto praktykować Jogę

Joga jest sta­ro­żyt­ną indyj­ską prak­ty­ką, któ­rej począt­ki się­ga­ją tysię­cy lat wstecz. Samo sło­wo „Joga” ozna­cza „zjed­no­cze­nie” a tak­że „zjed­no­cze­nie z bosko­ścią”. Zosta­ła wymy­ślo­na, aby pomóc w osią­gnię­ciu bar­dziej pozy­tyw­ne­go i skon­cen­tro­wa­ne­go spoj­rze­nia na życie.

Zasta­na­wiasz się czy Joga może być dla Cie­bie? Oto 5 głów­nych powo­dów, dla któ­rych powi­nie­neś zacząć jogę tak szyb­ko, jak to możliwe.

 1. To świet­ny tre­ning.

Po pierw­sze i naj­bar­dziej oczy­wi­ste, Joga to fan­ta­stycz­ny tre­ning dla Two­je­go cia­ła. Możesz dosto­so­wać prak­ty­ki do wła­snej pręd­ko­ści i pozio­mu kom­for­tu. Bez wzglę­du na to, jakie ćwi­cze­nia wybie­rzesz, ćwi­cze­nia będą zawsze czę­ścią dosko­na­łej ruty­ny. Ist­nie­je kil­ka fan­ta­stycz­nych serii ruchów, któ­re są ide­al­ne na każ­dy dzień i dla każ­de­go rodza­ju oso­by, co ozna­cza, że ​​nie ma powo­du, aby nie roz­po­cząć ćwi­czeń tak szyb­ko, jak to możliwe..

2. Uczy pra­wi­dło­we­go oddychania

Dużą jej czę­ścią są ćwi­cze­nia odde­cho­we. Ćwi­cze­nia zachę­ca­ją do bar­dziej skon­cen­tro­wa­ne­go spo­so­bu oddy­cha­nia i cho­ciaż mogą nie być czymś, co będziesz robić każ­de­go dnia, jest to meto­da sku­tecz­ne­go radze­nia sobie ze stre­sem i ogól­nie popra­wia samo­po­czu­cie.
Joga poma­ga otwo­rzyć płu­ca i odkryć, co to zna­czy świa­do­mie oddychać.

3. Może popra­wić Twój sen.

Inną drob­ną, ale przy­jem­ną korzy­ścią jest to, że prak­ty­ko­wa­nie Jogi może popra­wić jakość snu. 
Zasad­ni­czo każ­da prak­ty­ka powin­na koń­czyć się relak­sem, któ­ry ma sku­pić się na odprę­że­niu orga­ni­zmu oraz skon­cen­tro­wa­niu odde­chu. Co z pew­no­ścią może wywo­ły­wać lek­ki sen.

4. Popra­wi to Two­ją postawę.

Joga jest bar­dzo pomoc­na w roz­wi­ja­niu pra­wi­dło­wej posta­wy cia­ła, ponie­waż wie­le pozy­cji odde­cho­wych i sie­dzą­cych wyma­ga pro­stych ple­ców. Dla­te­go szcze­gól­nie pole­ca­na jest oso­bom, któ­re spę­dza­ją wie­le cza­su za biur­kiem. Pomo­że wyrzeź­bić Two­je ple­cy w taki spo­sób, że będziesz cho­dzić „wyżej” i poczu­jesz się znacz­nie lepiej.

5. Roz­wi­nie Two­ją siłę fizycz­ną i psychiczną.

Joga pomo­że Ci tak­że roz­wi­nąć napraw­dę nie­sa­mo­wi­tą siłę psy­chicz­ną i fizycz­ną. Głów­nym celem Jogi jest pra­ca nad siłą Two­je­go cia­ła, popra­wia wydol­ność płuc, zwięk­sza siłę każ­de­go mię­śnia. Ćwi­cze­nia zmu­sza­ją Cię do sku­pie­nia się na chwi­li, dopro­wa­dza­ją do oczysz­cze­nia umy­słu, co poma­ga zła­go­dzić stres i popra­wić zdro­wie psychiczne.

Skip to content