Zaufaj naturze

Trening na dwóch kółkach

Jeśli chcesz stra­cić kil­ka kilo­gra­mów przed latem, jaz­da na rowe­rze jest świet­nym pomy­słem. Bez zna­cze­nia czy wska­ku­jesz na rower i robisz dłu­gą, spo­koj­ną tra­sę, a może krót­ki, ale inten­syw­ny tre­ning, zawsze przy­nie­sie to korzy­ści zdro­wot­ne i dużo pozy­tyw­ne­go myślenia.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Rozej­rzyj się spo­koj­nie po oko­li­cy. Wybierz taką tra­sę, któ­ra będzie spra­wiać Ci przy­jem­ność. Zatem jeśli lubisz jaz­dę w lesie, wybierz się do lasu i napa­waj się pięk­nem przy­ro­dy, a może podo­ba Ci się obser­wo­wa­nie miej­skie­go życia? To już od Cie­bie zale­ży! Po pro­stu ma to spra­wiać Tobie przyjemność.

KRÓTKIE CZY DŁUGIE TRASY?

Nie zawsze musisz bar­dzo się sta­rać, aby coś zmie­nić. Możesz wybrać powol­ną, ale dłu­gą jaz­dę raz w tygo­dniu, szcze­gól­nie kie­dy zaczy­nasz. Pamię­taj, że nawet 30 minut jaz­dy na rowe­rze może pomóc Ci schud­nąć. Spró­buj tre­nin­gu inter­wa­ło­we­go, aby jak naj­le­piej wyko­rzy­stać swój czas. Tre­ning jest kon­tro­lo­wa­nym spo­so­bem rzu­ca­nia wyzwa­nia nasze­mu cia­łu. Jed­nak, aby roz­wi­jać się, musi­my zwięk­szać trud­ność tych wyzwań. Może to ozna­czać jaz­dę w dal­sze tra­sy lub trud­niej­szą. Bez tego nasza spraw­ność prze­sta­nie się popra­wiać, a nawet się cofnie.

JEDŻ ROWEREM DO PRACY

Dojeż­dża­nie rowe­rem do pra­cy to sku­tecz­ny spo­sób na włą­cze­nie ćwi­czeń do codzien­ne­go życia. Jed­ną z genial­niej­szych rze­czy w kwe­stii jaz­dy na rowe­rze jest to, że jest to rów­nież sku­tecz­na for­ma trans­por­tu. Daje to samo korzy­ści: nawet jak nie masz cza­su na tre­ning, to zamia­na dojaz­du do pra­cy na dwa koła ozna­cza, że będziesz ćwi­czyć regu­lar­nie w cza­sie, któ­ry i tak spę­dził­byś w podró­ży auto­bu­sem, czy we wła­snym samo­cho­dzie. Poza tym jesteś eko. Wybie­ra­jąc rower przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści spalin.

TRZEBA JEŚĆ

Nie myśl, że schud­niesz szyb­ciej, jeśli nie jesz! Myśl o swo­im cie­le jak o sil­ni­ku, któ­ry musisz uzu­peł­nić pali­wem by był w sta­nie dzia­łać ze sta­łą pręd­ko­ścią przez cały dzień. Zale­ca się spo­ży­wa­nie nie­wiel­kich, zdro­wych posił­ków, co trzy do czte­rech godzin. Pomo­że ci to utrzy­mać sta­bil­ny meta­bo­lizm, kon­se­kwent­nie spa­lać tłuszcz i zapew­nić sta­bil­ny poziom energii.

NAWODNIENIE

Nawod­nie­nie to ener­gia. Nie­waż­ne czy jeź­dzisz w cza­sie let­nich upa­łów, czy w chłod­niej­sze dni, waż­ne jest, aby zawsze pozo­stać nawodnionym.Nie zapo­mi­naj o wypi­ciu wody przed roz­po­czę­ciem tre­nin­gu, zabierz rów­nież bute­lek wody ze sobą. Odwod­nie­nie orga­ni­zmu może przyjść szyb­ko, stra­cisz ener­gię i chę­ci do ćwi­czeń.Naj­lep­szą rze­czą w jeź­dzie na rowe­rze jest to, ile daje rado­ści. Nie­za­leż­nie od tego, czy lubisz jeź­dzić po wiej­skich dro­gach, czy po gór­skich tra­sach rowe­ro­wych, a może jesteś fanem dłu­gich kon­tem­pla­cyj­nych prze­jaż­dżek. Jaz­da rowe­rem ma to do sie­bie, że zapew­ne w jej cza­sie zapo­mnisz, że fak­tycz­nie ćwi­czysz. Pamię­taj, o tym, że każ­da for­ma aktyw­no­ści jest po pro­stu dobra.

Skip to content