Zaufaj naturze

6 sposobów na zgubienie zbędnych centymetrów

Jak zrzu­cić zbęd­ne cen­ty­me­try? Oto 6 pomoc­nych tri­ków, któ­re z łatwo­ścią wdro­żysz do swo­ich dzien­nych rytu­ałów. Nowe, małe, zdro­we przy­zwy­cza­je­nia, któ­re mogą mieć znaczenie!

1. Licz kalo­rie
Licze­nie kalo­rii może być uciąż­li­we, a jeśli nie czu­jesz się z tym kom­for­to­wo, uni­kaj go. Jedz suro­we warzy­wa i owo­ce, za to uni­kaj słod­kich napo­jów i sma­żo­nych potraw.

2. Nawod­nie­nie!
Utrzy­ma­nie nawod­nie­nia jest naj­lep­szym spo­so­bem na wypłu­ka­nie tok­syn i zwięk­sze­nie meta­bo­li­zmu. Pij co naj­mniej 3 litry wody każ­de­go dnia, aby zoba­czyć widocz­ne zmia­ny masy cia­ła, skó­ry i funk­cji mózgu. Możesz rów­nież dodać do wody zio­ła i przy­pra­wy, aby smak był bar­dziej atrakcyjny.

3. Zacznij dzień od wody cytry­no­wej
Wita­mi­na C w cytry­nie poma­ga zwięk­szyć odpor­ność i przy­spie­sza meta­bo­lizm. Oto jak możesz przy­go­to­wać wodę cytry­no­wą. Dodaj sok z poło­wy cytry­ny do szklan­ki wody o tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej. Możesz dodać łyżecz­kę mio­du, jeśli jest zbyt kwa­śny. Dobrze wymie­szaj i wypij codzien­nie rano na czczo. Jest to sekret uro­dy wie­lu gwiazd 🙂

4. Jedz zdro­wo
Zdro­we odży­wia­nie nie jest dro­gie, jeśli wiesz, cze­go potrze­bu­jesz. Uzu­peł­nij lodów­kę o zdro­we pro­duk­ty, takie jak warzy­wa, owo­ce, zio­ła, kieł­ki, zdro­we tłusz­cze, jogur­ty i chu­de biał­ko. Uni­kaj uży­wa­nia pako­wa­nych sosów i kon­serw lub pro­duk­tów goto­wych do spo­ży­cia. Gdzie moż­na zna­leźć zdro­we rze­czy? Wypró­buj lokal­ne ryn­ki, któ­re są peł­ne pięk­nych warzyw i owców.

5. Spró­buj zie­lo­nej her­ba­ty
Zie­lo­na her­ba­ta jest peł­na prze­ciw­u­tle­nia­czy. Poma­ga wypłu­kać tok­sy­ny i przy­spie­szyć meta­bo­lizm, popra­wia tra­wie­nie, zwięk­sza sytość i utrzy­mu­je ener­gię przez cały dzień.
Uni­kaj aro­ma­ty­zo­wa­nej zie­lo­nej her­ba­ty, ponie­waż zawie­ra doda­tek cukru i aro­ma­tu, aby była smacz­niej­sza i nie jest tak sku­tecz­na jak czy­sta zie­lo­na herbata.

6. Zmniejsz prze­ką­ski
Wszy­scy lubi­my prze­ką­ski, ale sta­je się to pro­ble­mem, gdy co godzi­nę jesz nie­zdro­we jedze­nie. Chip­sy, bato­ny, cze­ko­la­da… spra­wią, że przy­ty­jesz i zatrzy­masz swo­ją podróż o pięk­ną syl­wet­kę, bez wzglę­du na to, ile ćwi­czysz. Ulepsz swo­je prze­ką­ski — jedz świe­że ogór­ki, mar­chew­kę, hum­mus, świe­żo wyci­ska­ne soki owo­co­we, kiełki.

Skip to content