Zaufaj naturze

Pora na kiełki pora

Para­fra­zu­jąc Bene­dyk­ta Chmie­low­skie­go „Por jaki jest, każ­dy widzi” — ale czy wie­cie jakie zna­cze­nie mają dla zdro­wia kieł­ki pora?

  1. W 100 gra­mach są tyl­ko 26 kalo­rie, dla­te­go możesz jeść je bez żad­nych wyrzutów!
  2. Boga­te są w wita­mi­nę A, C, K1, oraz w skład­ni­ki mine­ral­ne takie jak żela­zo, czy folia­ny i miedź. 
  3. W kieł­kach pora są obec­ne poli­fe­no­le i związ­ki siar­ki, któ­rym przy­pi­su­je się dzia­ła­nie prze­ciw­no­wo­two­ro­we i ochron­ne prze­ciw­ko cho­ro­bom ukła­du krążenia.
  4. Por nale­ży do warzyw cebu­lo­wych, któ­re zna­ne są ze zmniej­sza­nia ryzy­ka jeli­ta gru­be­go, czy żołądka.
  5. Wyso­ki poziom błon­ni­ka pokar­mo­we­go pomo­że w pra­wi­dło­wej pra­cy sys­te­mu trawiennego.
  6. Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie kieł­ków pora roz­luź­nia­ją naczy­nia krwionośne. 

Smak kieł­ków pora jest pikant­ny, jed­nak może­my rów­nież wyczuć sło­dycz łagod­nej cebu­li. Por sam w sobie jest bar­dzo popu­lar­nym warzy­wem w pol­skiej kuch­ni, jed­nak zachę­ca­my do spró­bo­wa­nia kieł­ków — zoba­czy­cie jak szyb­ko moż­na odmie­nić smak pasty kanapkowej! 

Skip to content