Zaufaj naturze

TOP 5 kiełków na odchudzanie

Sty­czeń koja­rzy się z nowo­rocz­ny­mi posta­no­wie­nia­mi. Posta­no­wień może być wie­le — nie­któ­rzy z nas chcą schud­nąć, poczuć się lek­ko, zdro­wo się odży­wiać, dla­te­go zro­bi­li­śmy porów­na­nie skła­du kieł­ków. Po co? By wybrać te z naj­niż­szym indek­sem kalo­rycz­nym. Chce­cie zoba­czyć, któ­re kieł­ki może­cie jeść bez obaw? Zobaczcie!

5. Kieł­ki cebuli 

Inten­syw­ny, wyra­zi­sty smak spra­wia, że kieł­ki cebu­li ide­al­nie kom­po­nu­ją się z wszel­kie­go rodza­ju twa­roż­ka­mi oraz pasta­mi. Boga­te w kwas folio­wy, wita­mi­nę E, man­gan, fos­for i wapń. W 100 gra­mach pro­duk­tu war­tość ener­ge­tycz­na to jedy­nie 35 kcal!

4. Kieł­ki pora 

Podob­nie jak kieł­ki cebu­li pasu­ją do past, twa­roż­ków, ale i do sała­tek. Boga­te w kwas folio­wy i wita­mi­ny B6. 26 kcal — tyl­ko tyle znaj­dzie­my w 100 gra­mach produktu!

3. Kieł­ki groszku

Są chru­pią­ce, i mają lek­ko słod­ki smak. Ide­al­nie pasu­ją jako doda­tek do sała­tek i kana­pek. Kieł­ki grosz­ku zawie­ra­ją duże ilo­ści kwa­su folio­we­go. 100 gra­mów kieł­ków doda do nasze­go bilan­su kalo­rycz­ne­go tyl­ko 22 kcal.

2. Kieł­ki faso­li Mung

Mają deli­kat­ny i aksa­mit­ny smak. Świet­ny doda­tek do zup, sała­tek i dań, któ­re poda­wa­ne są na cie­pło. Są cen­nym źró­dłem kwa­su foliowego.

O zale­tach kieł­ków faso­li Mung pisa­li­śmy w poprzed­nim poście, jed­nak nie sądzi­li­śmy, że w 100 gra­mach pro­duk­tu będzie tyl­ko 18 kalorii!

1. Kieł­ki lucerny 

Są to kieł­ki o naj­bar­dziej łagod­nym sma­ku. Dzię­ki temu wyko­rzy­sty­wa­ne są w sze­ro­kim aspek­cie kuli­na­riów. W 100 gra­mach znaj­dzie­my jedy­nie 12 kalorii! 

Już wie­cie, po któ­re kieł­ki war­to się­gać, jed­nak pamię­taj­cie, że każ­de z kieł­ków cha­rak­te­ry­zu­je się dość niskim indek­sem kalo­rycz­nym, dla­te­go war­to je zawsze włą­czać w swo­ją die­tę — bo kieł­ki po pro­stu są zdrowe!

Skip to content