Zaufaj naturze

Fasola mung — fakty

Kieł­ki faso­li mung są nie­oce­nio­nym źró­dłem biał­ka. Z powo­dze­niem moż­na je sto­so­wać na suro­wo, ale też jako doda­tek w potra­wach kuch­ni chiń­skiej i wiet­nam­skiej. Dobrze sma­ku­ją na zim­no, jak i gorą­co. Jakie jesz­cze faso­la mung ma wartości?

  • Jest boga­ta w wita­mi­nę K, A, B, E i F,
  • Ma wyso­ki poziom wita­mi­ny C — w jed­nej szklan­ce znaj­dziesz jej aż 14 mg!,
  • Jest natu­ral­nym antyoksydantem,
  • Dzia­ła anty­no­wo­two­ro­wo oraz przeciwzapalnie,
  • Błon­nik, ami­no­kwa­sy i poli­fe­no­le poma­ga­ją w utrzy­ma­niu wła­ści­we­go pozio­mu cukru w organizmie,
  • Zawie­ra tia­mi­nę wita­mi­ny B6 oraz folia­ny, któ­re pomo­gą w łago­dze­niu symp­to­mów PMS u kobiet,
  • Obni­ża poziom „złe­go” cho­le­ste­ro­lu LDL,
  • Szklan­ka faso­li mung zapew­nia Ci 16% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na foliany.

Kieł­ki faso­li mung to kolej­ny dobro­czyn­ny dla nasze­go orga­ni­zmu oraz doda­tek do wie­lu potraw.

A Ty, do cze­go je dodajesz? 🙂

Skip to content