Zaufaj naturze

Zdrowe postanowienie noworoczne

Począ­tek roku to dla więk­szo­ści z nas czas, w któ­rym wie­le sobie obie­cu­je­my: „Od stycz­nia zaczy­nam die­tę”, „Od Nowe­go Roku będę zdro­wo się odży­wiać”, „W 2020 będę ….”, a tutaj może­my sobie wybrać jacy będzie­my. Zdro­wi? Sil­ni? Szczu­plej­si? Oto dowo­dy na to, że w tych posta­no­wie­niach pomo­że Wam jedze­nie kiełków.

Nie­moż­li­we? A jednak!

  1. Poma­ga­ją wchła­niać skład­ni­ki pokar­mo­we — wita­mi­nę B12, żela­zo, magnez i cynk, 
  2. Poma­ga­ją w tra­wie­niu jedzenia,
  3. Zmniej­sza­ją poziom kwa­su fitynowego,
  4. Są boga­te w białko,
  5. Mają wyso­ką zawar­tość błonnika,
  6. Spra­wia­ją, że glu­ten jest łatwiej­szy do strawienia,
  7. Zmniej­sza­ją obec­ność aler­ge­nów w pokarmie,
  8. Poma­ga­ją przy wzro­ście pozio­mu enzy­mów i antyoksydantów.

Wie­dzie­li­ście o tym?

Kieł­ki to ide­al­ne dopeł­nie­nie wszyst­kich posił­ków. Super doda­tek do kana­pek, zup, mięs, a nawet sosów. Moż­li­wo­ści są nie­skoń­czo­ne, więc war­to zacząć już dziś.

Smacz­ne­go! 🙂

 

 

Skip to content