Zaufaj naturze

Zioła na Święta

Potra­wy świą­tecz­ne swo­im roz­prze­strze­nia­ją­cym się po całym domu aro­ma­tem two­rzą wyjąt­ko­wą atmos­fe­rę. Nie mogą obyć się one bez ziół, któ­re nada­ją im cha­rak­te­ry­stycz­ny smak. Dzi­siaj przed­sta­wia­my prze­pi­sy na kla­sycz­ne jak i alter­na­tyw­ne świą­tecz­ne potra­wy z wyko­rzy­sta­niem tra­dy­cyj­nych ziół oraz takich, któ­re na pierw­szy rzut oka mogą koja­rzyć się bar­dziej z wio­sen­ną sałat­ką niż wigi­lij­nym daniem.

Tra­dy­cja ponad wszystko

Zaczy­na­my od kla­sy­ki — potra­wa, któ­ra pierw­sza koja­rzy nam się ze Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia to nie­wąt­pli­wie barszcz czer­wo­ny. Aro­ma­tycz­ny, roz­grze­wa­ją­cy, nie­zmien­ny. Żad­na alter­na­tyw­na wer­sja nie zastą­pi praw­dzi­we­go barsz­czu z majerankiem.

Skład­ni­ki:

 • 2 litry wywa­ru mię­sne­go lub warzyw­ne­go według uznania
 • 500g bura­ków
 • 1 łyż­ka octu (lub soku z cytryny)
 • maje­ra­nek
 • parę zia­re­nek pie­przu czarnego
 • liść lau­ro­wy
 • sól, cukier do smaku

Przy­go­to­wa­nie:
Do wywa­ru doda­je­my obra­ne i pokro­jo­ne bura­ki, następ­nie ocet lub sok z cytry­ny, maje­ra­nek, pieprz, liść lau­ro­wy, sól i cukier do sma­ku. Gotu­je­my 2 godzi­ny. Wedle uzna­nia doprawiamy.

Goto­wym barsz­czem zale­wa­my w zależ­no­ści od oso­bi­stych pre­fe­ren­cji np. uszka lub samo­dziel­nie przy­rzą­dzo­ne domo­we kluski.

Karp bez galarety

Karp to obok barsz­czu czer­wo­ne­go sym­bol Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Tra­dy­cyj­ny w gala­re­cie, a może w tym roku w ziołach?

Skład­ni­ki:

 • karp
 • sól, pieprz czar­ny i ziołowy
 • ulu­bio­ne zio­ła np. roz­ma­ryn, tymia­nek, maje­ra­nek, natka pietruszki
 • masło kla­ro­wa­ne
 • mąka

Przy­go­to­wa­nie:
Naj­pierw dopra­wia­my kar­pia solą i pie­przem. Następ­nie do brzu­cha wkła­da­my parę gałą­zek ulu­bio­nych ziół lub ich mie­szan­kę i wsta­wia­my do lodów­ki na kil­ka godzin. Po wyję­ciu z lodów­ki obta­cza­my w mące i sma­ży­my na kla­ro­wa­nym maśle z oby­dwu stron. Po usma­że­niu, gdy karp będzie goto­wy, wyj­mu­je­my zio­ła ze środka.

Nie tyl­ko kar­piem czło­wiek żyje 

Wigi­lij­ny stół może obfi­to­wać w ryby pod róż­ny­mi posta­cia­mi wedle uzna­nia. Kolej­ny prze­pis doty­czyć będzie ryby z pie­kar­ni­ka z dodat­kiem kolen­dry. Kolen­dra na świę­ta? Tak! Ide­al­nie dopeł­ni pie­czo­ne­go pstrąga.

Skład­ni­ki:

 • pstrąg
 • masło
 • pla­ster­ki cytryny
 • czo­snek
 • paprycz­ka chili
 • pęczek zie­lo­nej kolendry
 • olej

Przy­go­to­wa­nie:
Fasze­ru­je­my pstrą­ga masłem, pęcz­kiem kolen­dry, pla­ster­ka­mi cytry­ny, paprycz­ką chi­li i czosn­kiem. Następ­nie skra­pia­my ole­jem i pie­cze­my 30 minut. Goto­we­go pstrą­ga poda­je­my według gustu posy­pa­ne­go list­ka­mi świe­żej kolen­dry lub pole­wa­my mie­szan­ką soku z cytry­ny z posie­ka­ną kolendrą.

Ide­al­nym zio­łem do ryb jest tak­że szał­wia, neu­tra­li­zu­je ich nie­przy­jem­ny zapach, a tak­że pod­bi­ja smak. Spró­buj­cie dodać np. do pie­czo­ne­go dor­sza i prze­ko­naj­cie się sami.


Przed­sta­wi­li­śmy Wam nie­któ­re z wie­lu prze­pi­sów i odsłon potraw świą­tecz­nych, tych tra­dy­cyj­nych jak i  z lek­kim twistem. 

Świę­ta to czas, w któ­rym doce­nia­my dobro­dziej­stwa kuch­ni nie­raz w więk­szych ilo­ściach niż na co dzień to radzi­my na uspo­ko­je­nie żołąd­ka wypić mię­tę a na bie­ga­ni­nę za pre­zen­ta­mi i gonią­cy czas zale­ca­my melisę 🙂

Smacz­ne­go!

 

Skip to content