Zaufaj naturze

Melisa — nie tylko na sen

O meli­sie pisa­no już w sta­ro­żyt­no­ści. Ucze­ni uwa­ża­li, że jest to rośli­na przy­wra­ca­ją­ca siły wital­ne orga­ni­zmu. Zapach dzia­ła wabią­co na psz­czo­ły, dla­te­go czę­sto moż­na zna­leźć ją w pobli­żu pasiek. Pew­nie każ­dy wie, że ma ona dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, ale czy tylko?

Ukoi i uspokoi

Dzię­ki olej­ko­wi ete­rycz­ne­mu obec­ne­mu w liściach rośli­ny, meli­sa czę­sto uży­wa­na jest do aro­ma­te­ra­pii. Napar z meli­sy może łago­dzić ner­wi­cę, wyci­szy, zała­go­dzi sta­ny sil­ne­go zde­ner­wo­wa­nia, czy pro­blem z zasy­pia­niem. Meli­sa dzia­ła rów­nież roz­kur­czo­wo i roz­luź­nia­ją­co, dla­te­go war­to pić ją pod­czas wzdęć, lub miesiączki.

Sil­ny przeciwutleniacz

Naukow­cy udo­wod­ni­li, że meli­sa jest źró­dłem natu­ral­nych i sil­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Eks­trak­ty z meli­sy mogą hamo­wać for­mo­wa­nie wol­nych rod­ni­ków, któ­re są jed­ną z głów­nych przy­czyn sta­rze­nia się skó­ry. Obec­ność m.in. kwa­su roz­ma­ry­no­we­go w rośli­nie powo­du­je, że meli­sa świet­nie się spraw­dzi jako skład­nik kosme­ty­ków o dzia­ła­niu przeciwstarzeniowym.

Oczysz­cza i łago­dzi 

Meli­sa czę­sto jest wyko­rzy­sty­wa­na w pro­duk­tach dla skó­ry wraż­li­wej. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, łago­dzą­ce i koją­ce. Dosko­na­le spraw­dza się w pre­pa­ra­tach na trądzik.

Prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i przeciwwirusowo

Sto­so­wa­nie olej­ku meli­so­we­go na skó­rę może pomóc w lecze­niu wiru­sa opryszcz­ki. Płu­kan­ki z napa­ru liści mogą przy­nieść uko­je­nie w sta­nie zapal­nym jamie ustnej.

Doda­tek do potraw

Meli­sa ma świe­ży, cytry­no­wy zapach. Dosko­na­le spraw­dzi się jako doda­tek do dro­biu, warzyw, czy ryb. Liście po wysu­sze­niu tra­cą swój smak, więc nale­ży ją sto­so­wać świeżą. 

Choć meli­sa to bar­dzo nie­po­zor­na rośli­na ma wie­le dobro­czyn­nych wła­ści­wo­ści dla nasze­go orga­ni­zmu, dla­te­go war­to mieć ją zawsze pod ręką. 

Skip to content