BOGACTWO NATURY

Odkryj niezapomniane smaki, niesamowitą moc aromatów oraz niezwykły potencjał świeżych produktów.

Wszyst­ko zaczę­ło się od idei pro­duk­cji świe­żych kieł­ków, któ­re mogą tra­fić ze skle­pów pro­sto na sto­ły klien­tów. W cią­gu nie­speł­na dwu­dzie­stu lat sta­li­śmy się lide­rem, któ­ry dostar­cza pro­duk­ty naj­wyż­szej, zawsze gwa­ran­to­wa­nej jako­ści. Wie­rzy­my, że może­my zapew­nić kon­su­men­tom świa­do­mość korzy­sta­nia z czy­stych skład­ni­ków, a tak­że prze­ko­nać o cał­ko­wi­tym bez­pie­czeń­stwie zarów­no pro­duk­cji, jak i spo­ży­wa­nia naszych pro­duk­tów. Poznaj nas i prze­ko­naj się, że jeste­śmy god­ni zaufa­nia naszych klientów.

NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

ORIENTALNA

Czy
wiesz, że?

W kieł­ku­ją­cych nasio­nach uak­tyw­nia­ne są enzy­my, dzię­ki któ­rym powsta­ją duże ilo­ści witamin.

Zdro­wot­ne korzy­ści kieł­ków zaczę­to doce­niać w Euro­pie pod koniec XVIII wieku.

Kieł­ki rzod­kiew­ki były sto­so­wa­ne jako lek już w sta­ro­żyt­nych Chinach.

Kieł­ki gorzk­nie­ją po wysta­wie­niu na dużą ilość świa­tła słonecznego.

Kieł­ki są lepiej przy­swa­jal­ne przez orga­nizm niż same ziarna.

Naj­wię­cej war­to­ści odżyw­czych mają kieł­ki spo­ży­wa­ne na surowo.

Kieł­ki sło­necz­ni­ka są goto­we do spo­ży­cia w cią­gu sied­miu dni od posadzenia.

Kieł­ki bro­ku­łu naj­le­piej sma­ku­ją jako doda­tek do past i twarogów.

Produkty wegańskie coraz wyżej

W ostat­nim cza­sie trend na wega­nizm wymógł na bran­ży gastro­no­micz­nej oraz na sie­ciach han­dlo­wych wpro­wa­dze­nie inno­wa­cji pro­duk­to­wych. Obec­nie są to już nie tyl­ko zamien­ni­ki pro­duk­tów odzwie­rzę­cych, ale kom­plek­so­we, peł­no­war­to­ścio­we dania opar­te cał­ko­wi­cie na skład­ni­kach roślin­nych. Z badań fir­my Min­tel wyni­ka, że w 2018 roku w Wiel­kiej Bry­ta­nii wpro­wa­dzo­no na rynek 16% nowych pro­duk­tów, któ­re posia­da­ły oświad­cze­nia wegań­skie lub takie, któ­re nie zawie­ra­ły skład­ni­ków pocho­dze­nia zwierzęcego.

Chru­pią­ca sma­żo­na bur­ra­ta z sosem z pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych z pew­no­ścią będzie gwiaz­dą Two­jej następ­nej kolacji.

Chru­pią­ca sma­żo­na burrata

goto­wa­nie

 
Zobacz prze­pis

Chru­pią­ca sma­żo­na burrata

goto­wa­nie

 
Czy­taj więcej
Skip to content