Bazylia

Bazylia

  Bazy­lia jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych ziół wyko­rzy­sty­wa­nych w kuch­ni. Jej liście są bar­dzo aro­ma­tycz­ne, począt­ko­wo gorz­ka­we, po chwi­li lek­ko słod­kie. Bazy­lia nada­je wyjąt­ko­wy smak zupom i sałat­kom warzyw­nym....
Mięta

Mięta

  Mię­ta ma przy­jem­ny, odświe­ża­ją­cy zapach i chło­dzą­cy zio­ło­wy smak. Liść­mi mię­ty moż­na przy­pra­wiać dania zim­ne oraz gorą­ce, opar­te na pie­czo­nym mię­sie dro­bio­wym lub jagnię­cym. Jest tak­że dodat­kiem do zup jarzy­no­wych, mary­nat, ryb...
Melisa

Melisa

  Meli­sa ma aro­ma­tycz­ny, odświe­ża­ją­cy zapach i smak. Jej liść­mi przy­pra­wia się sałat­ki, soki, warzy­wa a nawet zupy. Nada­je spe­cy­ficz­ne­go, cytry­no­we­go aro­ma­tu potra­wom z ryb i dro­biu. Meli­sę doda­je się pod sam koniec...
Szałwia

Szałwia

  Szał­wia to aro­ma­tycz­na przy­pra­wa, któ­ra czę­sto znaj­du­je zasto­so­wa­nia w daniach z dro­biu, ryb oraz jako doda­tek do zup czy omle­tów. Jej liście mają wyraź­ny, ostry i korzen­ny zapach, a tak­że pikant­ny, bar­dzo...
Lubczyk

Lubczyk

  Lub­czyk inten­syw­nie pach­nie. Jego aro­mat na myśl przy­wo­dzi nuty korzen­ne. Na począt­ku mło­de liście mają słod­ki deli­kat­ny smak, póź­niej ostrzej­szy, lek­ko gorz­ki. Lub­czyk to przy­pra­wa bar­dzo moc­na, dla­te­go sto­su­je się ją w małych...
Skip to content