Szpinak

Szpinak

  Szpi­nak jest deli­kat­ny w sma­ku, dla­te­go sto­su­je się go jako doda­tek nie tyl­ko do sała­tek, ale tak­że do dań mię­snych oraz zup. Jego liście dobrze kom­po­nu­ją się z inten­syw­ny­mi sera­mi oraz przyprawami. Pamiętaj Doda­jąc sała­tę do...
Rukola

Rukola

  Ruko­la ma cha­rak­te­ry­stycz­ny, lek­ko pikant­ny smak. Jej cha­rak­te­ry­stycz­ny aro­mat ide­al­nie pasu­je do deli­kat­nych sała­tek warzyw­nych, ale tak­że tych z dodat­kiem owo­ców. Czę­sto wyko­rzy­sty­wa­na jest tak­że w kuch­ni włoskiej...
Roszponka

Roszponka

  Rosz­pon­ka ma neu­tral­ny, lek­ko orze­cho­wy smak, dzię­ki cze­mu dobrze kom­po­nu­je się z wyra­zi­sty­mi warzy­wa­mi oraz aro­ma­tycz­ny­mi sera­mi. Jest tak­że dobrym dodat­kiem do zup i potraw mięsnych. Pamiętaj Doda­jąc sała­tę do róż­nych dań,...
Skip to content