Pizza po turecku

4 porcja

2,5 godziny

średnie

Skład­ni­ki na cia­sto:
100 ml wody
Pół łyżecz­ki cukru
Łyżecz­ka suszo­nych droż­dży
150 g mąki pszen­nej
Pół łyżecz­ki soli
Łyż­ka oli­wy

Skład­ni­ki na piz­zę:
Łyż­ka oli­wy
Drob­no posie­ka­na cebu­la
2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku
Łyż­ka mie­lo­nej kolen­dry
2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go kmin­ku
350 g mie­lo­nej jagnię­ci­ny
2 łyż­ki pinio­li
Sól i pieprz
2 łyż­ki prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go
140 g pokru­szo­ne­go sera feta
Duży, obra­ny pomi­dor
Kieł­ki rzod­kiew­ki
Ósem­ki cytry­ny do poda­nia

Do misecz­ki wlej poło­wę przy­go­to­wa­nej wcze­śniej wody, dodaj cukier i droż­dże, odstaw na 5 minut, a następ­nie ubij wszyst­ko. W dużej misce wymie­szaj mąkę z solą, a na środ­ku zrób wgłę­bie­nie. Wlej droż­dże i połącz z taką ilo­ścią mąki, aby powsta­ła mięk­ka pasta. Miskę przy­kryj ście­recz­ką i odstaw na 20 minut, aż wszyst­ko się spie­ni. Do wgłę­bie­nia wlej pozo­sta­łą wodę i oli­wę, wymie­szaj to z mąką. Jeśli jest taka potrze­ba, dodaj wię­cej wody. Cia­sto ma być wil­got­ne i jędr­ne. Wyłóż je na opró­szo­ną mąką stol­ni­cę i wyra­biaj je przez oko­ło 10 minut.

Wyro­bio­ne cia­sto włóż do nasma­ro­wa­nej oli­wą miski i poobra­caj, by całe pokry­ło się tłusz­czem. Przy­kryj miskę czy­stą ście­recz­ką i odstaw w cie­płe miej­sce na oko­ło pół­to­rej godzi­ny, do cza­su, aż podwoi swo­ją obję­tość.

Roz­grzej oli­wę w garn­ku, wrzuć do nie­go cebu­lę i czo­snek i pod­sma­żaj wszyst­ko przez oko­ło 5 minut. Cebu­la ma się zeszklić, ale nie zaru­mie­nić. Dodaj do garn­ka kolen­drę, kmi­nek i mię­so. Zwiększ tro­chę pło­mień i smaż do momen­tu, aż mię­so zmie­ni swój kolor. Czas dodać pinio­le i dopra­wić wszyst­ko solą i pie­przem. Mie­szaj całość, sma­żąc jesz­cze przez oko­ło 2 minu­ty. Po tym cza­sie zdej­mij gar­nek z ognia i odstaw do osty­gnię­cia.

Wcze­śniej przy­go­to­wa­ne cia­sto ułóż na bla­sze wyło­żo­nej per­ga­mi­nem. Posma­ruj cia­sto prze­cie­rem pomi­do­ro­wym, posyp pokru­szo­ną fetą i przy­kryj wszyst­ko war­stwą mię­sa. Teraz możesz uło­żyć resz­tę fety. Całość piecz w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 200 ℃ przez 15 minut. Na koniec ułóż na wypie­czo­nej już piz­zy pomi­do­ry, posyp kieł­ka­mi rzod­kiew­ki i na wierz­chu ułóż cytry­ny, do skro­pie­nia.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pieczona w sosie pomidorowym

Ryba pie­czo­na w sosie pomidorowym4 ste­ki z bia­łej ryby­sól i pieprz6 łyżek oliwy2 śred­nie cebu­le prze­kro­jo­ne na pól i pokro­jo­ne w talar­ki 2 drob­no posie­ka­ne ząb­ki czosnku1 posie­ka­na łody­ga selera1 mar­chew­ka obra­na i pokro­jo­na w cien­kie plasterki225 g obra­nych i…

Skip to content