Kuchnia Jerozolimy. Tradycyjne Kofty

6 porcje

45 minut

ŚREDNI

150 g jasnej pasty tahi­ni 
5 łyżek soku z cytry­ny 
120 ml wody 
1 śred­niej wiel­ko­ści ząbek czosn­ku prze­ci­śnię­ty przez pra­skę 
2 łyż­ki ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go
50 g nie­so­lo­ne­go masła
słod­ka papry­ka
słod­ka papry­ka, do opró­sze­nia 

KOFTY:
400 g mie­lo­nej jagnię­ci­ny, mie­lo­nej cie­lę­ci­ny lub woło­wi­ny 
1 mała cebu­la (ok. 150 g), drob­no posie­ka­na
2 duże ząb­ki czosn­ku prze­ci­śnię­te przez pra­skę 
50 g pra­żo­nych, gru­bo posie­ka­nych orze­chów pinio­wych i tro­chę całych do przy­bra­nia 
30 g posie­ka­nej natki pie­trusz­ki i tro­chę do przy­bra­nia 
1 duża, nie­zbyt ostra chi­li bez nasion, drob­no posie­ka­na 
1,5 łyżecz­ki cyna­mo­nu 
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go zie­la angiel­skie­go 
3/4 łyżecz­ki star­tej gał­ki musz­ka­to­ło­wej
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go czar­ne­go pie­przu
1,5 łyżecz­ki soli

Włóż wszyst­kie skład­ni­ki na kofty do miski i sta­ran­nie wymie­szaj ręka­mi. Ufor­muj z masy mini­tor­pe­dy o dłu­go­ści mniej wię­cej 8 cm (oko­ło 60 g każ­da). Wyrób, a następ­nie dobrze ści­śnij kofty, żeby nie roz­pa­dły się i zacho­wa­ły kształt. Ułóż je na pół­mi­sku i wstaw do lodów­ki aż do momen­tu pie­cze­nia.

Suro­we kofty możesz prze­cho­wy­wać nie dłu­żej niż jeden dzień.

Roz­grzej pie­kar­nik do 220°C z ter­mo­obie­giem. W śred­niej misce wymie­szaj pastę tahi­ni, sok z cytry­ny, wodę, czo­snek i 4 łyżecz­ki soli. Sos powi­nien mieć kon­sy­sten­cję nie­co bar­dziej płyn­ną od mio­du. Jeśli trze­ba, dodaj jed­ną lub dwie łyż­ki wody. Roz­grzej olej sło­necz­ni­ko­wy na dużej patel­ni i usmaż kofty na sil­nym ogniu. Naj­le­piej zrób to par­tia­mi, żeby się nie poskle­ja­ły. Obsmaż je z każ­dej stro­ny na zło­to­brą­zo­wo, mniej wię­cej po 6 minut na par­tię. Powin­ny być śred­nio wysma­żo­ne,

Prze­łóż kofty z patel­ni na bla­chę do pie­cze­nia. Jeśli chcesz podać je śred­nio albo dobrze wysma­żo­ne, wstaw bla­chę do pie­kar­ni­ka na 2–4 minu­ty. Wlej sos tahi­ni na bla­chę z kofta­mi, tak by pokrył dno. Jeśli chcesz, możesz też polać nim kofty, ale zostaw część mię­sa bez sosu. Włóż bla­chę do pie­kar­ni­ka jesz­cze na minu­tę lub dwie, żeby lek­ko pod­grzać sos. Jeśli uży­wasz masła, stop je w małym ron­del­ku i pozwól mu się odro­bi­nę zru­mie­nić, ale uwa­żaj, żeby się nie przy­pa­li­ło.

Zaraz po wyję­ciu z pie­kar­ni­ka polej mię­so sto­pio­nym masłem. Posyp orze­cha­mi pinio­wy­mi i pie­trusz­ką, a na koniec odro­bi­ną papry­ki. Poda­waj od razu.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content