Faszerowane papryki

4 porcje

30 minut

ŁATWY

8 śred­nich podłuż­nych papryk
1 duży pomi­dor, gru­bo posie­ka­ny (170 g)
2 śred­nie cebu­le, gru­bo posie­ka­ne (250 g)
ok. 500 ml bulio­nu warzyw­ne­go 

Farsz:
140 g ryżu Basma­ti
1,5 mie­szan­ki przy­praw baha­rat
1,5 łyżecz­ki mie­lo­ne­go kar­da­mo­nu
2 łyż­ki oli­wy
1 duża cebu­la, drob­no posie­ka­na (200 g)
400 g mie­lo­ne­go mię­sa
2,5 łyż­ki posie­ka­nej natki pie­trusz­ki
2 łyż­ki posie­ka­ne­go koper­ku
1,5 łyż­ki suszo­nej mię­ty
1,5 łyżecz­ki cukru
sól i pieprz

Zacznij od far­szu. Wrzuć ryż do ron­dla i zalej lek­ko oso­lo­ną wodą. Dopro­wadź do wrze­nia i gotuj przez 4 minu­ty. Odcedź, zahar­tuj pod zim­ną wodą i odstaw na bok. Pod­smaż przy­pra­wy na suchej patel­ni. Dodaj oli­wę i cebu­lę, smaż oko­ło 7 minut, czę­sto mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie mięk­ka. Prze­łóż tę mie­szan­kę do dużej miski razem z ryżem, mię­sem, zio­ła­mi, cukrem i 1 łyżecz­ką soli. Wymie­szaj wszyst­ko dokład­nie.

Małym noży­kiem, zaczy­na­jąc od koń­ca z szy­puł­ką, roze­tnij papry­ki wzdłuż, two­rząc dłu­gi otwór. Nie odci­naj szy­puł­ki. Sta­ra­jąc się nie roz­chy­lać zbyt­nio papryk, usuń nasio­na i nafa­sze­ruj je przy­go­to­wa­nym nadzie­niem.

Wrzuć posie­ka­ne pomi­do­ry i cebu­lę na dużą patel­nię, do któ­rej będziesz prze­kła­dać papry­ki. Ułóż je jed­na przy dru­giej i wlej tyle bulio­nu, żeby przy­krył je z cen­ty­me­tro­wym zapa­sem. Dopraw ½ łyżecz­ki soli i czar­nym pie­przem.

Przy­kryj patel­nię pokryw­ką i duś na bar­dzo małym ogniu przez godzi­nę. Bar­dzo waż­ne, żeby nadzie­nie dobrze się ugo­to­wa­ło, pokryw­ka musi więc przy­le­gać napraw­dę szczel­nie.

Od cza­su do cza­su upew­nij się, że na dnie patel­ni jest wciąż wystar­cza­ją­co dużo pły­nu. Poda­waj papry­ki cie­płe (ale nie gorą­ce) albo w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content