Szybka pizza z patelni

4 porcje

25 minut

ŁATWY

4 goto­we spody do piz­zy

Skład­ni­ki sos:
oli­wa
2 ząb­ki czosn­ku
2 pusz­ki pokro­jo­nych pomi­do­rów
3 łyżecz­ki suszo­ne­go ore­ga­no
kil­ka list­ków świe­żej bazy­lii
2 łyżecz­ki cukru
sól i pieprz

Dodat­ki:
2 kul­ki moz­za­rel­li
kil­ka pla­strów szyn­ki dłu­go doj­rze­wa­ją­cej
kieł­ki bro­ku­łu

Zacznij od ugo­to­wa­nia sosu. Możesz przy­go­to­wać go sam i my przed­sta­wia­my nasz spraw­dzo­ny prze­pis lub wyko­rzy­stać pas­sa­tę. Do garn­ka wlej solid­ny chlust oli­wy i ząb­ki czosn­ku, któ­re mają się lek­ko zaru­mie­nić w roz­grza­nej oli­wie. Kie­dy zaczną nabie­rać kolo­ru dodaj jed­nym szyb­kiem ruchem pomi­do­ry. Dodaj przy­pra­wy: cukier, sól, pieprz oraz ore­ga­no. Zostaw sos, niech nabie­ra mocy i sma­ku. Na koniec porwij i dodaj kil­ka list­ków świe­żej bazy­lii. Jest goto­wy gdy sta­now­czo zre­du­ku­je swo­ją obję­tość.

Roz­grzej patel­nię i połóż na niej goto­wy pla­cek piz­zy. Możesz go zna­leźć bez pro­ble­my w dużych mar­ke­tach. Świet­nie sma­ku­je, jest bar­dzo pro­sty w uży­ciu i zaosz­czę­dzi Twój czas. Wystar­czy, że będziesz go sma­żyć na śred­nim ogniu, bez uży­cia żad­ne­go tłusz­czu. Plac­ki są czymś pomię­dzy tra­dy­cyj­nym cia­stem do piz­zy, a pod­pło­my­ka­mi. Posma­ruj gór­ną część plac­ka sosem, roz­łóż kawał­ki moz­za­rel­li, połóż dobrej jako­ści szyn­kę. Przy­kryj całość szklan­ką pokryw­ką na oko­ło 5–6 minut. Czyż to nie było pro­ste? Po upły­wie tego cza­su piz­za jest goto­wa. Miłym dodat­kiem do piz­zy jest doda­nie np. świe­żej ruko­li. My doda­je­my chru­pią­ce i lek­ko ostre kieł­ki bro­ku­łu. Doda­ją piz­zy pysz­nej świe­żo­ści i mnó­stwa wita­min. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content