Chilli con carne do karmienia tłumów

10 porcji

2–3 godziny

ŁATWY

2 paprycz­ki jala­pe­ño
2 czer­wo­ne cebu­le
4 ząb­ki czosn­ku
1 pęczek świe­żej kolen­dry
3 świe­że czer­wo­ne paprycz­ki chil­li
oli­wa
2 mar­chew­ki
1½ łyż­ki wędzo­nej papry­ki
1 laska cyna­mo­nu
1 łyż­ka kmin­ku
500 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 
500 g mie­lo­nej woło­wi­ny 
4 x 400 g puszek pomi­do­rów
3 papry­ki o mie­sza­nych kolo­rach
2 x pusz­ki fasoli

Opcjo­nal­nie:
kil­ka łyżek jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmietany

Zacznij od przy­go­to­wa­nia skład­ni­ków: obierz i drob­no posie­kaj cebu­lę i czo­snek. Kolen­drę drob­no posie­kaj razem z łody­ga­mi, to w nich jest naj­wię­cej aro­ma­tu i sma­ku. Paprycz­ki jala­pe­ño drob­no pokrój. Czas na sma­że­nie: roz­grzej na dużej patel­ni łyż­kę ole­ju, dodaj cebu­lę, czo­snek, kolen­drę i więk­szość jala­pe­ño, a następ­nie gotuj przez 10 minut lub do momen­tu, aż cebu­la będzie mięk­ka, ale nie zabar­wio­na. Obierz i drob­no posie­kaj mar­chew­ki i dodaj do sma­żą­cych się już skład­ni­ków. Czas na przy­pra­wy, któ­re są klu­czo­we dla tego dania. Dodaj wędzo­ną papry­kę, cyna­mon i poło­wę nasion kmin­ku i smaż przez kolej­ne 5 minut.

Dodaj mię­so, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką, a następ­nie gotuj przez 5 minut lub do momen­tu, aż cały płyn odpa­ru­je, a mię­so się zru­mie­ni. Dołóż pomi­do­ry, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką. Dopraw solą mor­ską i czar­nym pie­przem i zago­tuj. Teraz chil­li potrze­bu­je cza­su by nabrać mocy, zatem zmniejsz ogień i zostaw pod przy­kry­ciem na 1 do 2 godzin lub do zre­du­ko­wa­nia się płynu.

W mię­dzy­cza­sie zgril­luj papry­ki, ostroż­nie trzy­ma­jąc je szczyp­ca­mi nad pło­mie­niem lub umiesz­cza­jąc w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 200 stop­ni, obra­caj regu­lar­nie, do cza­su aż skór­ka sta­nie się zwę­glo­na. Przy­go­to­wa­ne papry­ki włóż do miski, przy­kryj pokryw­ką i pozo­staw na 5–10 minut, by zadzia­ła­ła para, któ­ra pozwo­li z łatwo­ścią zdjąć skór­kę. Pokrój papry­ki w paski (odrzu­ca­jąc oczy­wi­ście gniaz­da z pest­ka­mi) i dodaj do chilli.

Dodat­kiem do tego dania będzie pysz­na pra­żo­na faso­la. Zacznij jej przy­go­to­wa­nie od pod­pra­że­nia na suchej patel­ni kmin­ku (oko­ło 2 minu­ty). Dodaj 2 łyż­ki oli­wy i dołóż odce­dzo­ną faso­lę i smaż do cza­su, aż faso­la pod­pra­ży się (pod­rzu­caj regu­lar­nie). Dopraw do sma­ku i prze­łóż do miski do serwowania.

Dopraw chil­li do sma­ku, usuń laskę cyna­mo­nu, a następ­nie roz­rzuć zare­zer­wo­wa­ne świe­że jala­pe­ño, kil­ka list­ków kolen­dry oraz dużą ilość kieł­ków. Doda­li­śmy tym razem dla kon­tra­stu łagod­ne kieł­ki lucer­ny. Spró­buj­cie wykoń­czyć danie kil­ko­ma klek­sa­mi jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmie­ta­ny. Wasza rodzi­na poko­cha ten prze­pis. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content