Chilli con carne do karmienia tłumów

10 porcji

2–3 godziny

ŁATWY

2 paprycz­ki jala­pe­ño
2 czer­wo­ne cebu­le
4 ząb­ki czosn­ku
1 pęczek świe­żej kolen­dry
3 świe­że czer­wo­ne paprycz­ki chil­li
oli­wa
2 mar­chew­ki
1½ łyż­ki wędzo­nej papry­ki
1 laska cyna­mo­nu
1 łyż­ka kmin­ku
500 g mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 
500 g mie­lo­nej woło­wi­ny 
4 x 400 g puszek pomi­do­rów
3 papry­ki o mie­sza­nych kolo­rach
2 x pusz­ki faso­li

Opcjo­nal­nie:
kil­ka łyżek jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmie­ta­ny

Zacznij od przy­go­to­wa­nia skład­ni­ków: obierz i drob­no posie­kaj cebu­lę i czo­snek. Kolen­drę drob­no posie­kaj razem z łody­ga­mi, to w nich jest naj­wię­cej aro­ma­tu i sma­ku. Paprycz­ki jala­pe­ño drob­no pokrój. Czas na sma­że­nie: roz­grzej na dużej patel­ni łyż­kę ole­ju, dodaj cebu­lę, czo­snek, kolen­drę i więk­szość jala­pe­ño, a następ­nie gotuj przez 10 minut lub do momen­tu, aż cebu­la będzie mięk­ka, ale nie zabar­wio­na. Obierz i drob­no posie­kaj mar­chew­ki i dodaj do sma­żą­cych się już skład­ni­ków. Czas na przy­pra­wy, któ­re są klu­czo­we dla tego dania. Dodaj wędzo­ną papry­kę, cyna­mon i poło­wę nasion kmin­ku i smaż przez kolej­ne 5 minut.

Dodaj mię­so, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką, a następ­nie gotuj przez 5 minut lub do momen­tu, aż cały płyn odpa­ru­je, a mię­so się zru­mie­ni. Dołóż pomi­do­ry, roz­bi­ja­jąc je drew­nia­ną łyż­ką. Dopraw solą mor­ską i czar­nym pie­przem i zago­tuj. Teraz chil­li potrze­bu­je cza­su by nabrać mocy, zatem zmniejsz ogień i zostaw pod przy­kry­ciem na 1 do 2 godzin lub do zre­du­ko­wa­nia się pły­nu.

W mię­dzy­cza­sie zgril­luj papry­ki, ostroż­nie trzy­ma­jąc je szczyp­ca­mi nad pło­mie­niem lub umiesz­cza­jąc w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze 200 stop­ni, obra­caj regu­lar­nie, do cza­su aż skór­ka sta­nie się zwę­glo­na. Przy­go­to­wa­ne papry­ki włóż do miski, przy­kryj pokryw­ką i pozo­staw na 5–10 minut, by zadzia­ła­ła para, któ­ra pozwo­li z łatwo­ścią zdjąć skór­kę. Pokrój papry­ki w paski (odrzu­ca­jąc oczy­wi­ście gniaz­da z pest­ka­mi) i dodaj do chil­li.

Dodat­kiem do tego dania będzie pysz­na pra­żo­na faso­la. Zacznij jej przy­go­to­wa­nie od pod­pra­że­nia na suchej patel­ni kmin­ku (oko­ło 2 minu­ty). Dodaj 2 łyż­ki oli­wy i dołóż odce­dzo­ną faso­lę i smaż do cza­su, aż faso­la pod­pra­ży się (pod­rzu­caj regu­lar­nie). Dopraw do sma­ku i prze­łóż do miski do ser­wo­wa­nia.

Dopraw chil­li do sma­ku, usuń laskę cyna­mo­nu, a następ­nie roz­rzuć zare­zer­wo­wa­ne świe­że jala­pe­ño, kil­ka list­ków kolen­dry oraz dużą ilość kieł­ków. Doda­li­śmy tym razem dla kon­tra­stu łagod­ne kieł­ki lucer­ny. Spró­buj­cie wykoń­czyć danie kil­ko­ma klek­sa­mi jogur­tu natu­ral­ne­go lub kwa­śnej śmie­ta­ny. Wasza rodzi­na poko­cha ten prze­pis. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content