Warzywno-serowe quesadillas

6 porcji

30 minut

ŁATWY

1 por
2 cebu­le dym­ki
3 papry­ki
1 duża mar­chew­ka
140 g sera ched­dar
duża garść mix kieł­ków bro­kuł i rzod­kiew­ka
kil­ka gałą­zek świe­żych ziół: pie­trusz­ki, mię­ty, kolen­dry
8 dużych tor­til­li
200 g hum­mus
oli­wa
1 cytry­na
1 świe­że jala­pe­ño
120 g śmie­ta­ny
sos taba­sco

Ode­rwij zewnętrz­ną war­stwę pora, pozo­sta­wia­jąc jedy­nie wewnętrz­ną deli­kat­ną część (pozo­sta­łe kawał­ki użyj do gula­szu, czy do wywa­ru do zupy), a następ­nie drob­no posie­kaj.

Papry­kę i cebu­lę dym­kę pokrój w drob­ne kawał­ki, a mar­chew zetrzyj na tar­ce o gru­bych oczkach. Umieść wszyst­kie warzy­wa w misce, zetrzyj ser (dodaj go wię­cej niż jest w prze­pi­sie, jeśli lubisz :)), a następ­nie wymie­szaj wszyst­ko razem. Świe­że zio­ła spra­wia­ją, że każ­de danie, nawet naj­prost­sze, wzno­si się na wyż­szy poziom. Zatem dodaj do warzyw, spo­rą ich ilość. Wybierz te, któ­re lubisz. W naszym prze­pi­sie znaj­du­je się odświe­ża­ją­ca kolen­dra, pie­trusz­ka i mię­ta. Ach co za aro­mat!

No to skła­da­my nasze quesa­dil­las: roz­pro­wadź mie­szan­kę warzyw­no-sero­wą na czte­rech tor­til­lach, dodaj dużą ilość ulu­bio­nych kieł­ków i przy­kryj je pozo­sta­ły­mi tor­til­la­mi.Roz­grzej dużą patel­nię i poje­dyn­czo smaż każ­dy „pla­cek”, po 3–4 minu­ty z każ­dej stro­ny. Nie uży­waj żad­ne­go tłusz­czu, mają być one zło­te i chru­pią­ce, smaż je rów­nież na śred­niej mocy, tak by ser w środ­ku zdą­żył się roz­to­pić. Tym­cza­sem pod­kręć­my tro­chę hum­mus. Dodaj pół łyż­ki oli­wy z oli­wek, wyci­śnij sok z cytry­ny i wymie­szaj. Niech każ­da quesa­dil­las osty­gnie przez co naj­mniej minu­tę, zanim ją pokro­isz.

Poda­waj z cie­płym hum­mu­sem oraz z jogur­tem z kil­ko­ma kro­pla­mi taba­sco (jeśli lubisz ostrość, możesz poku­sić się rów­nież o kil­ka dodat­ko­wych kawał­ków paprycz­ki jala­pe­ño).Zabaw­ne i smacz­ne danie goto­we! Smacz­ne­go.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content