Warzywno-serowe quesadillas

6 porcji

30 minut

ŁATWY

1 por
2 cebu­le dym­ki
3 papry­ki
1 duża mar­chew­ka
140 g sera ched­dar
duża garść mix kieł­ków bro­kuł i rzod­kiew­ka
kil­ka gałą­zek świe­żych ziół: pie­trusz­ki, mię­ty, kolen­dry
8 dużych tor­til­li
200 g hum­mus
oli­wa
1 cytry­na
1 świe­że jala­pe­ño
120 g śmie­ta­ny
sos taba­sco

Ode­rwij zewnętrz­ną war­stwę pora, pozo­sta­wia­jąc jedy­nie wewnętrz­ną deli­kat­ną część (pozo­sta­łe kawał­ki użyj do gula­szu, czy do wywa­ru do zupy), a następ­nie drob­no posiekaj.

Papry­kę i cebu­lę dym­kę pokrój w drob­ne kawał­ki, a mar­chew zetrzyj na tar­ce o gru­bych oczkach. Umieść wszyst­kie warzy­wa w misce, zetrzyj ser (dodaj go wię­cej niż jest w prze­pi­sie, jeśli lubisz :)), a następ­nie wymie­szaj wszyst­ko razem. Świe­że zio­ła spra­wia­ją, że każ­de danie, nawet naj­prost­sze, wzno­si się na wyż­szy poziom. Zatem dodaj do warzyw, spo­rą ich ilość. Wybierz te, któ­re lubisz. W naszym prze­pi­sie znaj­du­je się odświe­ża­ją­ca kolen­dra, pie­trusz­ka i mię­ta. Ach co za aromat!

No to skła­da­my nasze quesa­dil­las: roz­pro­wadź mie­szan­kę warzyw­no-sero­wą na czte­rech tor­til­lach, dodaj dużą ilość ulu­bio­nych kieł­ków i przy­kryj je pozo­sta­ły­mi tor­til­la­mi.Roz­grzej dużą patel­nię i poje­dyn­czo smaż każ­dy „pla­cek”, po 3–4 minu­ty z każ­dej stro­ny. Nie uży­waj żad­ne­go tłusz­czu, mają być one zło­te i chru­pią­ce, smaż je rów­nież na śred­niej mocy, tak by ser w środ­ku zdą­żył się roz­to­pić. Tym­cza­sem pod­kręć­my tro­chę hum­mus. Dodaj pół łyż­ki oli­wy z oli­wek, wyci­śnij sok z cytry­ny i wymie­szaj. Niech każ­da quesa­dil­las osty­gnie przez co naj­mniej minu­tę, zanim ją pokroisz.

Poda­waj z cie­płym hum­mu­sem oraz z jogur­tem z kil­ko­ma kro­pla­mi taba­sco (jeśli lubisz ostrość, możesz poku­sić się rów­nież o kil­ka dodat­ko­wych kawał­ków paprycz­ki jala­pe­ño).Zabaw­ne i smacz­ne danie goto­we! Smacznego.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content