Wege makaron sezamowy z kiełkami fasoli mung

2 porcje

25 minut

łatwe

Oko­ło 100 gram maka­ro­nu peł­no­ziar­ni­ste­go 
1 łyż­ka sosu sojo­we­go
4 cm star­te­go imbi­ru
3 ząb­ki czosn­ku, drob­no star­te
1 łyż­ka octu jabł­ko­we­go
2 łyż­ki ole­ju seza­mo­we­go
1 por
50 g orze­chów ner­kow­ca (nie­so­lo­ne)
2 mar­chew­ki
2 łyż­ki nasion seza­mu
kieł­ki faso­li Mung

 

Maka­ron przy­go­tuj według prze­pi­su, któ­ry znaj­dziesz na opa­ko­wa­niu. Po ugo­to­wa­niu odcedź i odstaw go do ostu­dze­nia. Kolej­nym kro­kiem jest przy­go­to­wa­nie sosu: wymie­szaj w małej misce: sos sojo­wy, imbir, czo­snek, ocet i 4 łyż­ki wody. Odstaw, niech sos nabie­rze sma­ku. Nim zaczniesz sma­że­nie, przy­go­tuj wcze­śniej wszyst­kie skład­ni­ki. Por podziel na 3 czę­ści, a następ­nie każ­dą z nich pokrój tak by uzy­skać dłu­gie paski.

Mar­chew­ki pokrój w słup­ki lub użyj obie­racz­ki julien­ne, by uzy­skać ład­ne wstąż­ki. Teraz możesz przy­stą­pić do sma­że­nia, któ­re jak zawsze w kuch­ni azja­tyc­kiej jest eks­pre­so­wo szyb­kie. Jeśli masz wok to go użyj, nato­miast możesz rów­nież sko­rzy­stać z dużej patel­ni. Roz­grzej olej seza­mo­wy i pod­smaż na nim pokro­jo­ny por i orze­chy ner­kow­ca, aż zmięk­ną i miej­sca­mi sta­ną się zło­ci­ste. Odcedź maka­ron, włóż do woka i kon­ty­nu­uj goto­wa­nie. Mie­szaj pod­rzu­ca­jąc skład­ni­ki, aż całość dobrze się połą­czy. Wlej mie­szan­kę imbi­ru, czosn­ku i sosu sojo­we­go, a następ­nie dodaj mar­chew i gotuj, aż lek­ko zmięk­nie.

Na sam koniec dodaj kieł­ki faso­li mung, nie ma potrze­by by dłu­go je goto­wać. Naj­smacz­niej­sze są, gdy chru­pią. Danie pra­wie skoń­czo­ne, wystar­czy tyl­ko posy­pać nasio­na­mi seza­mu i poda­wać. Smacz­ne, lek­kie danie goto­we. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content