Chrupiąca bagietka z chorizo, halloumi i konfiturą z pomidorów

2 porcje

50 minut

łatwe

Kon­fi­tu­ra z pomi­do­rów:
400 g posie­ka­nych pomi­do­rów
drob­no posie­ka­ne czer­wo­ne chil­li
oko­ło 4 cm star­te­go świe­że­go imbi­ru
1 gwiazd­ka any­żu
100 g drob­ne­go cukru
150 ml octu z czer­wo­ne­go wina
1 duże awo­ka­do
sok z poło­wy limon­ki
oko­ło 150 g cho­ri­zo
ser hal­lo­umi pokro­jo­ny na 8 kawał­ków
1 duża bagiet­ka
garść kieł­ków sło­necz­ni­ka
olej
sól

Aby przy­go­to­wać kon­fi­tu­rę z pomi­do­rów: włóż na patel­nię pokro­jo­ne pomi­do­ry, dopraw świe­żym chil­li (jeśli lubisz ostre sma­ki), star­tym imbi­rem oraz gwiazd­ką any­żu. Pomi­do­ry lubią cukier, zatem dodaj oko­ło 250 gram oraz 150 mili­li­trów octu z czer­wo­ne­go wina. Pro­ces redu­ko­wa­nia kon­fi­tu­ry może potrwać oko 30–45 minut, zaj­rzyj do niej co jakiś czas by ją pomie­szać. Czas ocze­ki­wa­nia zre­kom­pen­su­je Ci jej wspa­nia­ły smak. Jest wyśmie­ni­ta i moż­na ją wyko­rzy­stać na wie­le róż­nych spo­so­bów.

W tym prze­pi­sie ide­al­nie kom­po­nu­je się ze sło­nym serem hal­lo­umi oraz ostrą kieł­ba­są cho­ri­zo. Kon­fi­tu­rę moż­na prze­cho­wy­wać w wypa­rzo­nym wcze­śniej sło­iku: do 2 tygo­dni po jego otwar­ciu, do 6 mie­się­cy jeśli sło­ik pozo­sta­nie zamknię­ty.

Prze­krój awo­ka­do na pół, wydrąż jego śro­dek i prze­łóż do miski. Dodaj sok z poło­wy limon­ki, odro­bi­nę soli i roz­gnieć całość na pap­kę. Na dużej patel­ni roz­grzej tro­chę ole­ju i usmaż pokro­jo­ne w pla­stry cho­ri­zo, a na dru­giej czę­ści patel­ni hal­lo­umi. Będą goto­we gdy: ser będzie miał zło­tą sko­rup­kę, a cho­ri­zo będzie skwier­czeć. W sumie powin­no to zająć oko­ło 5 minut.

W mię­dzy­cza­sie prze­krój bagiet­kę na pół i pod­grzej w pie­kar­ni­ku. Roz­łóż awo­ka­do na jed­nej stro­nie bagiet­ki, a kon­fi­tu­rę z pomi­do­rów na dru­giej. Napeł­nij hal­lo­umi, cho­ri­zo oraz dużą ilo­ścią kieł­ków sło­necz­ni­ka. Pokrój bagiet­kę na por­cje i smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content