Makaron chow mein z plastrami wołowiny 

2 porcje

40 minut

łatwe

  • 120 g maka­ro­nu chow mein
  • 250 g wołowiny
  • 1 mar­chew
  • pół czer­wo­nej papryki
  • 2 cebu­le
  • 2 łyż­ki kieł­ków faso­li mung
  • pół ząb­ku czosnku
  • 2 łyż­ki sosu sojowego
  • olej roślin­ny do smażenia

Na sam począ­tek powin­ni­śmy przy­go­to­wać nasz maka­ron, włóż­my go zatem do głę­bo­kie­go naczy­nia i zalej­my gorą­cą wodą. Po kil­ku minu­tach odce­dza­my go i odsta­wia­my, aby „odpo­czął”.

Do przy­go­to­wa­nia mię­sa woło­we­go będzie­my potrze­bo­wać dużej patel­ni, na któ­rej roz­grze­wa­my 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go. Woło­wi­nę kro­imy w cien­kie, nie­wiel­kie paski i prze­kła­da­my je na roz­grza­ny olej. Mię­so pod­sma­ża­my do momen­tu, aż nabie­rze ład­ne­go, brą­zo­we­go kolo­ru. Po sma­że­niu prze­rzu­ca­my je do oddziel­nej miseczki.

Czas dodać kolo­ry­tu naszej potra­wie, w tym celu kro­imy mar­chew­kę i papry­kę (bez nasion) w cien­kie słup­ki. Na patel­nię dole­wa­my 2 łyż­ki ole­ju i na roz­grza­ny tłuszcz wrzu­ca­my mar­chew­kę, uwa­ża­jąc by się nie przy­pa­li­ła. Po oko­ło 2 minu­tach doda­je­my papry­kę i całość sma­ży­my jesz­cze przez mak­sy­mal­nie 2 minu­ty. Po tym cza­sie dorzu­ca­my do naszych warzyw pokro­jo­ną w piór­ka cebu­lę i kieł­ki faso­li Mung. Po oko­ło pół minu­ty zdej­mu­je­my patel­nię z ognia i warzy­wa prze­rzu­ca­my do miski, w któ­rym była woło­wi­na. Całość mie­sza­my. Na patel­nię dole­wa­my łyż­kę ole­ju i pod­sma­ża­my nasz posie­ka­ny czo­snek, po chwi­li dole­wa­my sos sojo­wy i oko­ło 40 ml wody. 

Teraz może­my na patel­nię prze­rzu­cić nasz maka­ron. Pod­sma­ża­my i mie­sza­my wszyst­ko przez oko­ło 4–5 minut. Teraz wystar­czy dodać wcze­śniej przy­go­to­wa­ne mię­so z warzy­wa­mi. Mie­sza­my wszyst­ko razem i po chwi­li moż­na nasz obiad roz­kła­dać na tale­rze lub do miseczek.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content