Makaron chow mein z plastrami wołowiny 

2 porcje

40 minut

łatwe

  • 120 g maka­ro­nu chow mein
  • 250 g woło­wi­ny
  • 1 mar­chew
  • pół czer­wo­nej papry­ki
  • 2 cebu­le
  • 2 łyż­ki kieł­ków faso­li mung
  • pół ząb­ku czosn­ku
  • 2 łyż­ki sosu sojo­we­go
  • olej roślin­ny do sma­że­nia

Na sam począ­tek powin­ni­śmy przy­go­to­wać nasz maka­ron, włóż­my go zatem do głę­bo­kie­go naczy­nia i zalej­my gorą­cą wodą. Po kil­ku minu­tach odce­dza­my go i odsta­wia­my, aby „odpo­czął”.

Do przy­go­to­wa­nia mię­sa woło­we­go będzie­my potrze­bo­wać dużej patel­ni, na któ­rej roz­grze­wa­my 2 łyż­ki ole­ju roślin­ne­go. Woło­wi­nę kro­imy w cien­kie, nie­wiel­kie paski i prze­kła­da­my je na roz­grza­ny olej. Mię­so pod­sma­ża­my do momen­tu, aż nabie­rze ład­ne­go, brą­zo­we­go kolo­ru. Po sma­że­niu prze­rzu­ca­my je do oddziel­nej misecz­ki.

Czas dodać kolo­ry­tu naszej potra­wie, w tym celu kro­imy mar­chew­kę i papry­kę (bez nasion) w cien­kie słup­ki. Na patel­nię dole­wa­my 2 łyż­ki ole­ju i na roz­grza­ny tłuszcz wrzu­ca­my mar­chew­kę, uwa­ża­jąc by się nie przy­pa­li­ła. Po oko­ło 2 minu­tach doda­je­my papry­kę i całość sma­ży­my jesz­cze przez mak­sy­mal­nie 2 minu­ty. Po tym cza­sie dorzu­ca­my do naszych warzyw pokro­jo­ną w piór­ka cebu­lę i kieł­ki faso­li Mung. Po oko­ło pół minu­ty zdej­mu­je­my patel­nię z ognia i warzy­wa prze­rzu­ca­my do miski, w któ­rym była woło­wi­na. Całość mie­sza­my. Na patel­nię dole­wa­my łyż­kę ole­ju i pod­sma­ża­my nasz posie­ka­ny czo­snek, po chwi­li dole­wa­my sos sojo­wy i oko­ło 40 ml wody.

Teraz może­my na patel­nię prze­rzu­cić nasz maka­ron. Pod­sma­ża­my i mie­sza­my wszyst­ko przez oko­ło 4–5 minut. Teraz wystar­czy dodać wcze­śniej przy­go­to­wa­ne mię­so z warzy­wa­mi. Mie­sza­my wszyst­ko razem i po chwi­li moż­na nasz obiad roz­kła­dać na tale­rze lub do mise­czek.

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content