Hit Instagrama: Azjatycka zupa w słoiku

1 porcja

20 minut

łatwe

Skład­ni­ki sos:
1 papry­ka jala­pe­no
1 papry­ka chil­li
pół czer­wo­nej papry­ki
3 ząb­ki czosn­ku
3 łyż­ki sosu sojo­we­go
Ćwierć limon­ki

Skład­ni­ki zupa:
jaj­ko
maka­ron
1 cm imbi­ru
pół mar­chew­ki
mała garść szpi­na­ku
kil­ka pie­cza­rek
ćwierć kapu­sty pak choi
pół czer­wo­nej papry­ki
cebu­la dym­ka
garść kieł­ków faso­li mung

Zaczy­na­my od przy­go­to­wa­nia sosu, za któ­ry wła­śnie tak uwiel­bia­my zupy azja­tyc­kie. Do blen­de­ra wkła­da­my: papry­kę jala­pe­no, chi­li oraz słod­ką. Obie­ra­my 3 ząb­ki czosn­ku i rów­nież wkła­da­my do zblen­do­wa­nia. Skład­ni­ki przy­pra­wia­my sosem sojo­wym oraz sokiem z limon­ki. Całość blen­du­je­my na gład­ką masę.

Azja­tyc­kie zupy to maka­ron, do nasze­go prze­pi­su wybra­li­śmy zwy­kły cien­ki maka­ron jajecz­ny, któ­ry wcze­śniej ugo­to­wa­li­śmy. Oczy­wi­ście ta kwe­stia jest dowol­na i możesz wybrać taki jaki lubisz, np. cien­ki maka­ron ryżo­wy. Przed skła­da­niem naszej zupy w sło­iku nale­ży rów­nież ugo­to­wać jed­no jaj­ko na twar­do. Czas na skład­nie skład­ni­ków w całość.

Wybierz sło­ik, w któ­rym będziesz mógł zabrać swo­ją zupę do pra­cy. Na jego dno wlej sos, następ­nie zetrzyj odro­bi­nę imbi­ru, ugo­to­wa­ny maka­ron, pokro­jo­ną w drob­ne słup­ki mar­chew­kę, drob­no posie­ka­ny świe­ży szpi­nak i pie­czar­ki. Aby uła­twić sobie ukła­da­nie skład­ni­ków moż­na pomóc sobie łyż­ką i nie­co doci­skać je, by uzy­skać miej­sce na kolej­ne war­stwy. Praw­da, że zupa już faj­nie wyglą­da? A to jesz­cze nie koniec!

Teraz czas na pokro­jo­ne w kostecz­kę jaj­ko oraz kapu­stę pak choi. Dla kolo­ru war­to doło­żyć pokro­jo­ną w pasecz­ki papry­kę. Całość zwień­czy posie­ka­na cebu­la dym­ka oraz kieł­ki faso­li mung, któ­re nada­ją zupie praw­dzi­we­go azja­tyc­kie­go cha­rak­te­ru!

Wła­ści­wie zupa już jest goto­wa. Teraz sło­ik możesz zabrać ze sobą do pra­cy, a kie­dy przyj­dzie pora na posi­łek wystar­czy zalać wrząt­kiem i pocze­kać oko­ło 3 minut. Nie pozo­sta­je nic inne­go jak zaja­dać! Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content