Tradycyjna Shakshuka

4–6 porcji

30 minut

łatwe

2 łyż­ki oli­wy z oli­wek,
1 duża cebu­la,
1 duża czer­wo­na papry­ka,
pół łyżecz­ki drob­nej soli mor­skiej,
3 ząb­ki czosn­ku,
2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go,
świe­ża kolen­dra lub pie­trusz­ka,
1 łyżecz­ka kmin­ku mie­lo­ne­go,
pół łyżecz­ki wędzo­nej papry­ki,
2 pusz­ki pomi­do­rów,
kieł­ki bro­ku­ła,
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz do sma­ku,
4 — 6 jaj,
ser feta,
Do poda­nia chru­pią­cy chleb lub pita,

Do przy­go­to­wa­nia tra­dy­cyj­nej shak­shu­ki potrze­bu­jesz dużej żeliw­nej patel­ni lub po pro­stu takiej, któ­rą możesz umieść w pie­kar­ni­ku. Włącz pie­kar­nik na 180 stop­ni. Na patel­ni roz­grzej olej, dodaj poszat­ko­wa­ną cebu­lę, papry­kę i sól. Smaż, czę­sto mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie mięk­ka i sta­nie się pół­prze­zro­czy­sta, co powin­no zająć oko­ło 4 do 6 minut. 

Dodaj pokro­jo­ny w kostecz­kę czo­snek, kon­cen­trat pomi­do­ro­wy, kmi­nek oraz papry­kę w prosz­ku. Gotuj oko­ło 2 minu­ty cią­gle mie­sza­jąc. Wlej na patel­nię pomi­do­ry z pusz­ki, dodaj kolen­drę. Mie­szaj i pozwól mik­stu­rze się zago­to­wać. W razie potrze­by zmniejsz ogień, aby danie goto­wa­ło się na deli­kat­nym, wol­nym ogniu i gotuj przez oko­ło 5 minut, aby dać czas na połą­cze­nie smaków.

Wyłącz kuchen­kę. Sma­kuj (ostroż­nie, jest gorą­ce!) i w razie potrze­by dodaj sól i pieprz. Czas na jaj­ka! Zrób w pomi­do­rach lek­kie wgłę­bie­nia, aby wbić w nie jaj­ka. Deli­kat­nie nałóż na nie odro­bi­nę mie­szan­ki pomi­do­ro­wej. Posyp odro­bi­ną soli i pie­przu.
Ostroż­nie prze­nieś patel­nię do pie­kar­ni­ka i piecz przez 8–12 minut. War­to jed­nak czę­sto spraw­dzać struk­tu­rę jaj, by kon­tro­lo­wać poziom ich ugo­to­wa­nia. Cho­dzi o to by żółt­ka były lek­ko ścię­te, ale nadal mięk­kie w środ­ku. Wyj­mij patel­nię na bez­piecz­ną powierzch­nię. Posyp pokru­szo­ną fetą, kieł­ka­mi bro­ku­łu i gotowe! 

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content