Tradycyjna Shakshuka

4–6 porcji

30 minut

łatwe

2 łyż­ki oli­wy z oli­wek,
1 duża cebu­la,
1 duża czer­wo­na papry­ka,
pół łyżecz­ki drob­nej soli mor­skiej,
3 ząb­ki czosn­ku,
2 łyż­ki kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go,
świe­ża kolen­dra lub pie­trusz­ka,
1 łyżecz­ka kmin­ku mie­lo­ne­go,
pół łyżecz­ki wędzo­nej papry­ki,
2 pusz­ki pomi­do­rów,
kieł­ki bro­ku­ła,
świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz do sma­ku,
4 — 6 jaj,
ser feta,
Do poda­nia chru­pią­cy chleb lub pita,

Do przy­go­to­wa­nia tra­dy­cyj­nej shak­shu­ki potrze­bu­jesz dużej żeliw­nej patel­ni lub po pro­stu takiej, któ­rą możesz umieść w pie­kar­ni­ku. Włącz pie­kar­nik na 180 stop­ni. Na patel­ni roz­grzej olej, dodaj poszat­ko­wa­ną cebu­lę, papry­kę i sól. Smaż, czę­sto mie­sza­jąc, aż cebu­la będzie mięk­ka i sta­nie się pół­prze­zro­czy­sta, co powin­no zająć oko­ło 4 do 6 minut.

Dodaj pokro­jo­ny w kostecz­kę czo­snek, kon­cen­trat pomi­do­ro­wy, kmi­nek oraz papry­kę w prosz­ku. Gotuj oko­ło 2 minu­ty cią­gle mie­sza­jąc. Wlej na patel­nię pomi­do­ry z pusz­ki, dodaj kolen­drę. Mie­szaj i pozwól mik­stu­rze się zago­to­wać. W razie potrze­by zmniejsz ogień, aby danie goto­wa­ło się na deli­kat­nym, wol­nym ogniu i gotuj przez oko­ło 5 minut, aby dać czas na połą­cze­nie sma­ków.

Wyłącz kuchen­kę. Sma­kuj (ostroż­nie, jest gorą­ce!) i w razie potrze­by dodaj sól i pieprz. Czas na jaj­ka! Zrób w pomi­do­rach lek­kie wgłę­bie­nia, aby wbić w nie jaj­ka. Deli­kat­nie nałóż na nie odro­bi­nę mie­szan­ki pomi­do­ro­wej. Posyp odro­bi­ną soli i pie­przu.
Ostroż­nie prze­nieś patel­nię do pie­kar­ni­ka i piecz przez 8–12 minut. War­to jed­nak czę­sto spraw­dzać struk­tu­rę jaj, by kon­tro­lo­wać poziom ich ugo­to­wa­nia. Cho­dzi o to by żółt­ka były lek­ko ścię­te, ale nadal mięk­kie w środ­ku. Wyj­mij patel­nię na bez­piecz­ną powierzch­nię. Posyp pokru­szo­ną fetą, kieł­ka­mi bro­ku­łu i goto­we!

Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content