Najlepszy burger jaki kiedykolwiek jadłeś!

4 porcje

35 minut

łatwe

1 pusz­ka cie­cie­rzy­cy,
1 pusz­ka kuku­ry­dzy,
garść świe­żej kolen­dry,
pół łyżecz­ki słod­kiej papry­ki,
pół łyżecz­ki ostrej papry­ki,
pół łyżecz­ki mie­lo­ne­go kmin­ku,
pół cytry­ny,
3 czu­ba­te łyż­ki sto­ło­we mąki,
olej rze­pa­ko­wy,
sól oraz pieprz,
4 buł­ki,
świe­ży ogó­rek,
spo­ra garść kieł­ków bro­ku­łu,
majo­nez,
kil­ka liści sała­ty

Kotle­ty z cie­cie­rzy­cy i kuku­ry­dzy

Przy­go­to­wa­nie:

Odcedź cie­cie­rzy­cę i kuku­ry­dzę, a następ­nie włóż do robo­ta kuchen­ne­go. Dodaj liście kolen­dry, nie musisz pozby­wać się ich łodyg, zawie­ra­ją one naj­wię­cej sma­ku! Następ­nie dodaj przy­pra­wy, mąkę i zetrzyj na drob­nej tar­ce skór­kę z cytry­ny. Czas na połą­cze­nie skład­ni­ków.

Uru­chom robo­ta kuchen­ne­go i zmiel całość tak by skład­ni­ki połą­czy­ły się, ale war­to zosta­wić tro­chę kawał­ków kuku­ry­dzy, czy cie­cie­rzy­cy, by zacho­wać odro­bi­nę struk­tu­ry. Masę podziel i ufor­muj z niej 4 rów­ne kotle­ty o gru­bo­ści oko­ło 2 cm. Wstaw do lodów­ki na 30 minut, aby wzmoc­nić ich struk­tu­rę.

Roz­grzej odro­bi­nę ole­ju na dużej patel­ni. Smaż kotle­ty powo­li przez oko­ło 5 minut z każ­dej stro­ny, aż będą zło­te.

Skła­da­my bur­ge­ra!

Wybierz swo­je ulu­bio­ne pie­czy­wo, może to być buł­ka do bur­ge­rów, albo peł­no­ziar­ni­ste pie­czy­wo, to już zale­ży od Cie­bie. War­to jed­nak uprzed­nio pod­sma­żyć je na patel­ni, wte­dy po pro­stu będzie smacz­niej­sze. Co do dodat­ków… Ham­bur­ger to oczy­wi­ście majo­nez, świe­że liście sała­ty, ogó­rek i pomi­dor Ale nie wahaj się zmie­niać dodat­ków! Nasze­go ubar­wi­li­śmy gar­ścią kieł­ków, żeby chru­pa­ło oraz świe­żą kolen­drą dla cytru­so­we­go sma­ku. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content