Zielona sałatka ze stekiem, bakłażanem, kiełkami słonecznika i serem feta

2 porcje

30 minut

łatwe

kawa­łek polę­dwi­cy woło­wej,
1 śred­niej wiel­ko­ści bakła­żan,
pół kost­ki sera feta,
duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka,
oli­wa,
ulu­bio­ne zio­ła,
sól i pieprz,
pół cytry­ny

Zacznij od przy­go­to­wa­nia bakła­ża­na. Pokrój go w kost­kę lub w pla­stry, tak jak lubisz. Natrzyj oli­wą z oli­wek oraz ulu­bio­ny­mi zio­ła­mi. Wstaw do pie­kar­ni­ka na 180 stop­ni i piecz, aż ład­nie się zaru­mie­ni . Na taler­zach roz­łóż solid­ną por­cję kieł­ków sło­necz­ni­ka (mają lek­ko orze­cho­wy smak i pysz­nie chru­pią). Sło­no­ści sałat­ce doda ser feta, któ­re­go dodaj tak dużo jak lubisz, roz­łóż go rów­no­mier­nie na kieł­kach. Gdy bakła­żan będzie już goto­wy, dołóż go do resz­ty skład­ni­ków, któ­re już znaj­du­ją się na tale­rzu.

Teraz czas na stek! Oto kil­ka porad jak wła­ści­wie go przy­go­to­wać:

Zanim zaczniesz, wyj­mij stek z lodów­ki i pozwól mu osią­gnąć tem­pe­ra­tu­rę poko­jo­wą. Nale­ży zro­bić to oko­ło godzi­nę przed goto­wa­niem. Róż­ni­ca tem­pe­ra­tu­ry sma­że­nia, a wyję­te­go mię­sa pro­sto z lodów­ki może być na tyle duża, że pro­ces sma­że­nia nie prze­nik­nie do wnę­trza mię­sa.

Upew­nij się, że patel­nia lub grill są bar­dzo gorą­ce. Pomo­że to kar­me­li­zo­wać mię­so, co jest nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia pysz­nej skór­ki.

Cały kawa­łek mię­sa natrzyj oli­wą z oli­wek, szczyp­tą soli mor­skiej oraz czar­ne­go pie­przu..

Następ­nie połóż stek na dobrze roz­grza­nej patel­ni i smaż według wła­sne­go uzna­nia. Pod­po­wie­my jed­nak, że żeby uzy­skać mię­so śred­nio wysma­żo­ne nale­ży sma­żyć je 1,5 minu­ty z każ­dej stro­ny (mię­so o gru­bo­ści oko­ło 3–5 cm).

Nim pokro­isz mię­so na kawał­ki, pozwól mu „odpo­cząć” (oko­ło dwie minu­ty), aby soki w nim zawar­te rów­no­mier­nie roz­ło­ży­ły się.

Pokrój mię­so w pla­stry i roz­łóż na wcze­śniej przy­go­to­wa­nej sałat­ce, skrop oli­wą oraz sokiem z cytry­ny. Wię­cej nie trze­ba… jest pysz­nie. Smacz­ne­go!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Croissant z jajkiem sadzonym, awokado i kiełkami brokułu

Cro­is­sant z jaj­kiem sadzo­nym, awo­ka­do i kieł­ka­mi bro­ku­ła 1 rogal cro­is­sant 1 jaj­ko pół doj­rza­łe­go awo­ka­do 1 łyżecz­ka masła kieł­ki bro­ku­łu sól świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pie­prz­Cro­is­san­ta oraz awo­ka­do prze­krój na pół. Żeby bez pro­ble­mu wyjąć miąższ z awo­ka­do, użyj łyż­ki, a…

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni

Zupa krem z dyni2 łyż­ki oliwy2 cebu­le, drob­no posiekane1 kg dyni, obra­nej, pozba­wio­nej nasion i pokro­jo­nej na kawałki700 ml bulio­nu warzywnego150 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki­Do podania:Duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka Roz­grzej w garn­ku 2 łyż­ki oli­wy, dodaj cebu­le i smaż przez…

Kurczak po czerkiesku

Kurczak po czerkiesku

Kur­czak po czerkiesku1 kurczak1 duża cebu­la, pokro­jo­na w ćwiartki1 duża mar­chew pokro­jo­na na czte­ry części2 gałąz­ki świe­żej natki pie­trusz­ki­sól i świe­żo zmie­lo­ny bia­ły pieprz3 krom­ki jed­no­dnio­we­go pie­czy­wa bez skórki175 g drob­no zmie­lo­nych orze­chów włoskich1/2…

Faszerowane bakłażany

Faszerowane bakłażany

Fasze­ro­wa­ne bakła­ża­ny  2 duże bakła­ża­ny 6 łyżek oliwy2 drob­no posie­ka­ne małe cebule350 g posie­ka­nej wołowiny2 obra­ne, posie­ka­ne pomidory1 łyżecz­ka prze­cie­ru pomidorowego115 g tar­te­go sera kasz­ka­wał­świe­żo ugo­tow­na­ny ryż­kieł­ki lucer­ny  Bakła­ża­ny prze­krój…

Pizza po turecku

Pizza po turecku

Piz­za po turec­ku­Skład­ni­ki na ciasto:100 ml wody­Pół łyżecz­ki cukru­Ły­żecz­ka suszo­nych drożdży150 g mąki pszen­nej­Pół łyżecz­ki soli­Łyż­ka oli­wy Skład­ni­ki na pizzę:Łyżka oli­wy­Drob­no posie­ka­na cebula2 roz­tar­te ząb­ki czosn­ku­Łyż­ka mie­lo­nej kolendry2 łyżecz­ki mie­lo­ne­go…

Skip to content