Zielona sałatka ze stekiem, bakłażanem, kiełkami słonecznika i serem feta

2 porcje

30 minut

łatwe

kawa­łek polę­dwi­cy woło­wej,
1 śred­niej wiel­ko­ści bakła­żan,
pół kost­ki sera feta,
duża garść kieł­ków sło­necz­ni­ka,
oli­wa,
ulu­bio­ne zio­ła,
sól i pieprz,
pół cytry­ny

Zacznij od przy­go­to­wa­nia bakła­ża­na. Pokrój go w kost­kę lub w pla­stry, tak jak lubisz. Natrzyj oli­wą z oli­wek oraz ulu­bio­ny­mi zio­ła­mi. Wstaw do pie­kar­ni­ka na 180 stop­ni i piecz, aż ład­nie się zaru­mie­ni . Na taler­zach roz­łóż solid­ną por­cję kieł­ków sło­necz­ni­ka (mają lek­ko orze­cho­wy smak i pysz­nie chru­pią). Sło­no­ści sałat­ce doda ser feta, któ­re­go dodaj tak dużo jak lubisz, roz­łóż go rów­no­mier­nie na kieł­kach. Gdy bakła­żan będzie już goto­wy, dołóż go do resz­ty skład­ni­ków, któ­re już znaj­du­ją się na talerzu.

Teraz czas na stek! Oto kil­ka porad jak wła­ści­wie go przygotować:

Zanim zaczniesz, wyj­mij stek z lodów­ki i pozwól mu osią­gnąć tem­pe­ra­tu­rę poko­jo­wą. Nale­ży zro­bić to oko­ło godzi­nę przed goto­wa­niem. Róż­ni­ca tem­pe­ra­tu­ry sma­że­nia, a wyję­te­go mię­sa pro­sto z lodów­ki może być na tyle duża, że pro­ces sma­że­nia nie prze­nik­nie do wnę­trza mię­sa.

Upew­nij się, że patel­nia lub grill są bar­dzo gorą­ce. Pomo­że to kar­me­li­zo­wać mię­so, co jest nie­zbęd­ne do uzy­ska­nia pysz­nej skórki.

Cały kawa­łek mię­sa natrzyj oli­wą z oli­wek, szczyp­tą soli mor­skiej oraz czar­ne­go pieprzu..

Następ­nie połóż stek na dobrze roz­grza­nej patel­ni i smaż według wła­sne­go uzna­nia. Pod­po­wie­my jed­nak, że żeby uzy­skać mię­so śred­nio wysma­żo­ne nale­ży sma­żyć je 1,5 minu­ty z każ­dej stro­ny (mię­so o gru­bo­ści oko­ło 3–5 cm).

Nim pokro­isz mię­so na kawał­ki, pozwól mu „odpo­cząć” (oko­ło dwie minu­ty), aby soki w nim zawar­te rów­no­mier­nie roz­ło­ży­ły się.

Pokrój mię­so w pla­stry i roz­łóż na wcze­śniej przy­go­to­wa­nej sałat­ce, skrop oli­wą oraz sokiem z cytry­ny. Wię­cej nie trze­ba… jest pysz­nie. Smacznego!

Produkty z przepisu

GOTOWANIE

Warzywne chipsy

Warzywne chipsy

Warzyw­ne czip­sy­bu­ra­ki, pie­trusz­ka mar­chew sól i pieprz 2 gałąz­ki świe­że­go roz­ma­ry­nu oli­wa Skład­ni­ki Guaca­mo­le: awo­ka­do sok z cytry­ny 2 ząb­ki czosn­ku sól i pieprz Skład­ni­ki dip pomi­do­ro­wy: 1 doj­rza­ły duży pomi­dor 1 mała czer­wo­na cebu­la sól i pieprz Dodat­ki: feta kiełki…

Sałatka z gruszką

Sałatka z gruszką

Sałat­ka z gruszką2 grusz­ki, świe­że lub w occie8 pla­ster­ków szyn­ki doj­rze­wa­ją­ce­jo­pa­ko­wa­nie sałat róż­ne­go rodza­ju­ser camem­bert­garść orze­chów wło­skich­garść kieł­ków rzod­kiew­ki Skład­ni­ki sos:4 łyż­ki oliwy4 łyżecz­ki musz­tar­dy Dijon1 łyż­ka mio­du­sok z poło­wy cytrynysól…

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Skorupki ziemniaczane z pysznym wnętrzem

Sko­rup­ki ziem­nia­cza­ne z pysz­nym wnętrzem6 śred­nich ziemniakówoliwasólpieprz1 opa­ko­wa­nie śmie­tan­ko­we­go sera­kil­ka suszo­nych pomidorów4 pla­stry wędzo­ne­go łoso­sia­kieł­ki rzod­kiew­kiU­myj dobrze ziem­nia­ki, a następ­nie natrzyj je oli­wą, solą oraz pie­przem i piecz przez około…

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

Warstwowa sałatka z tuńczykiem i żółtym serem

War­stwo­wa sałat­ka z tuń­czy­kiem i żół­tym serem4 jaj­ka 100 g sera żół­te­go 1 pusz­ka tuń­czy­ka w sosie wła­snym 8 łyżek majo­ne­zu kieł­ki jar­mu­żu pół pusz­ki kuku­ry­dzy pół pusz­ki grosz­ku sól pie­przW­szyst­kie skład­ni­ki musi­my odpo­wied­nio przy­go­to­wać. Świet­nym pomy­słem na podanie…

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chrupiące placki ziemniaczane

Super chru­pią­ce plac­ki ziemniaczane6 ziemniaków2 jajka1 łyż­ka mąki pszennej1 mała cebula1 ząbek czosn­ku (opcjonalnie)sólpieprzolej do sma­że­nia­kwa­śna śmie­ta­na­kieł­ki bro­ku­łu­Obra­ne ziem­nia­ki ście­ra­my na tar­ce. Dla uzy­ska­nia róż­nej kon­sy­sten­cji war­to zetrzeć je na różnych…

Skip to content