Zaufaj naturze

Najłatwiejszy sposób na codzienny trening?

Nie zno­sisz siłow­ni? Dobre wie­ści: cho­dze­nie może być dobrym tre­nin­giem!Ludzie czę­sto trak­tu­ją spa­cer jako for­mę rekre­acji, a nie jako sport. Zda­ją się zapo­mi­nać jed­nak, że ćwi­cze­nia nie są mie­rzo­ne wyłącz­nie potem. Cho­dze­nie może przy­spie­szyć bicie ser­ca, pra­cę mię­śni i spa­la­nie tłusz­czu. Czy­li zro­bi wszyst­kie te rze­czy, któ­re ma osią­gnąć praw­dzi­wy trening.

Fizycz­ne zale­ty chodzenia

Cho­dze­nie jest dobrą for­mą ćwi­czeń i może pomóc Ci osią­gnąć cele w zakre­sie spraw­no­ści i utra­ty wagi. Nie obcią­ża tak sta­wów jak nie­któ­re for­my aktyw­no­ści, dla­te­go jest ide­al­ną for­mą ruchu dla osób na przy­kład z bólem kolan, a tak­że dla osób z nad­wa­gą i oty­ło­ścią. Cho­dze­nie z umiar­ko­wa­ną inten­syw­no­ścią może rów­nie dobrze zadzia­łać, tak jak bie­ga­nie, pod warun­kiem, że zuży­jesz taką samą ilość ener­gii. Co jest świet­ną wia­do­mo­ścią dla tych z nas, któ­rzy nie lubią biegać.

Men­tal­ne zale­ty chodzenia

Cho­ciaż korzy­ści fizycz­ne są zna­czą­ce, to cho­dze­nie ma rów­nież wie­le men­tal­nych zalet. Taka for­ma aktyw­no­ści wpły­wa na naszą kre­atyw­ność. Cho­dze­nie pro­mu­je stan psy­chicz­ny sprzy­ja­ją­cy inno­wa­cyj­nym pomy­słom i „ah-ha! Mam pomysł!”. Zda­rzy­ło Ci się to? Ale to nie tyl­ko Two­ja kre­atyw­ność sko­rzy­sta z men­tal­ne­go wzro­stu. Akt cho­dze­nia jest rów­nież spraw­dzo­nym środ­kiem popra­wia­ją­cym nastrój. W szcze­gól­no­ści cho­dze­nie w natu­rze zmniej­sza prze­ży­wa­nie nega­tyw­nych emo­cji i zmniej­sza ryzy­ko depre­sji. Ale cze­kaj, jest wię­cej! Regu­lar­ne ćwi­cze­nia mogą zmniej­szyć stres, dać wię­cej ener­gii, wyostrzyć kon­cen­tra­cję i pamięć.

To jak? Kto dziś wycho­dzi na mini­mum pół­go­dzin­ny spacer?

Skip to content