Zaufaj naturze

Dlaczego w domu łatwo jest ćwiczyć nogi?

Pra­ca w domu pozwa­la wyeli­mi­no­wać wszyst­kie nie­koń­czą­ce się wymów­ki, któ­re sto­ją mię­dzy nami a zdrow­szym, szczę­śliw­szym sty­lem życia. Jeśli nadal macie pro­ble­my z moty­wo­wa­niem się do ich wyko­ny­wa­nia, zde­cy­duj­cie, czy macie naj­wię­cej ener­gii i siły rano, popo­łu­dniu lub wie­czo­rem i zapla­nuj­cie tre­nin­gi na tę porę dnia. Słuchajcie…nie ma wymó­wek! Bie­rze­my się za siebie!

Wykro­ki. Ćwi­cze­nie na poślad­ki i uda.

Trzy­maj pion
Trzy­maj gór­ną część cia­ła pro­sto (tak jak­byś pró­bo­wał utrzy­mać książ­kę na czub­ku gło­wy), z ramio­na­mi ścią­gnię­ty­mi do tyłu. Dbaj w swo­jej posta­wie o utrzy­ma­nie pro­stej posta­wy, patrz pro­sto przed sie­bie, zaan­ga­żuj kręgosłup!

Do przo­du i w dół
Zrób krok do przo­du jed­ną nogą, a następ­nie opuść bio­dra, aż kola­na utwo­rzą kąty 90 stop­ni. Trzy­maj przed­nie kola­no powy­żej kost­ki, a dru­gie kola­no nie doty­ka­jąc pod­ło­gi. Nie cho­dzi w tym ćwi­cze­niu o to, by sta­wiać duże kro­ki, pil­nuj jed­nak żeby nie doty­kać kola­nem podłogi.

Balan­suj
Możesz poma­gać sobie ręko­ma utrzy­mać rów­no­wa­gę, np. uno­sząc je sze­ro­ko na boki.

Staw czo­ła wyzwa­niu!
Aby sta­wić czo­ła wyzwa­niu, dodaj dodat­ko­wy cię­żar. Mogą to być np. butel­ki z wodą lub pusz­ki np. kuku­ry­dzy 🙂 Bądź kre­atyw­ny! Trzy­maj cię­żar­ki wzdłuż cia­ła, po bokach.

Kon­tro­luj ruch
Ruch zatrzy­muj w momen­cie, gdy udo nogi wykrocz­nej znaj­dzie się w pozy­cji rów­no­le­głej do pod­ło­ża. Zawsze pil­nuj, by kola­no nie wykra­cza­ło poza linię palców!

Potwórz!
Wróć do począt­ku i powtórz ruch dru­gą nogą. Wyko­nuj poda­ne ćwi­cze­nia jed­no po dru­gim. Rób po 12–15 powtó­rzeń każ­de­go ruchu. Zrób dwu­mi­nu­to­wą prze­rwę i powtórz serię 2–4 razy.

Skip to content