Zaufaj naturze

Najlepsze ćwiczenie na płaski brzuch

Mimo tego, że spę­dza­my teraz czas głów­nie w domu, to war­to pomy­śleć o tym, że nie­dłu­go jed­nak z nie­go wyj­dzie­my, a zdo­by­te w tym cza­sie nad­pro­gra­mo­we kilo­gra­my nie będą z pew­no­ścią nas cie­szyć. Kie­dy już wie­my, że dobra die­ta to pod­sta­wa, war­to do tego dołą­czyć trening.

Pierw­szym ćwi­cze­niem, któ­re bez pro­ble­mu wyko­nasz w domu jest deska zwa­na rów­nież plan­kiem. Do jego wyko­ny­wa­nia nie potrze­bu­jesz żad­nych akce­so­riów, odpo­wied­ni cię­żar sta­no­wi… nasze ciało.

Ćwi­cze­nie pole­ga na pod­par­ciu się na przed­ra­mio­nach w taki spo­sób, jak­by­śmy mie­li zro­bić pomp­kę Ręce nale­ży ugiąć pod kątem pro­stym, a bar­ki, mają znaj­do­wać się dokład­nie nad łok­cia­mi. Opie­ra­jąc się na pal­cach stóp, nale­ży unieść tułów i moc­no napiąć mię­śnie brzu­cha. Pię­ty, bio­dra i ramio­na powin­ny być uło­żo­ne w linii pro­stej. Polu­bisz to ćwi­cze­nie za to, że daje szyb­kie efek­ty. Już po mie­sią­cu zauwa­żysz zmia­ny w swo­jej syl­wet­ce. Poza tym pole­ca się to ćwi­cze­nie oso­bom pro­wa­dzą­cym sie­dzą­cy tryb życia. Odpo­wied­nio wyko­ny­wa­ny plank wzmoc­ni, usta­bi­li­zu­je i popra­wi posta­wę cia­ła i zmniej­szy tym samym dole­gli­wo­ści pleców.

Przy­go­dę z plan­kiem moż­na roz­po­cząć od ćwi­cze­nia 2–3 razy w tygo­dniu. Zacznij od wytrzy­my­wa­nia w pozy­cji przez oko­ło 30 sekund, a z każ­dym kolej­nym tygo­dniem wydłu­żaj czas o kolej­ne 15–20 sekund, dzię­ki cze­mu tkan­ka mię­śnio­wa będzie się rozwijać.

To co, bie­rzesz się za sie­bie? Do lata już blisko 🙂

Skip to content