Zaufaj naturze

Dobre nawyki na kwarantannę

Dłu­go­trwa­łe Prze­by­wa­nie w domu może być siłą napę­do­wą do złych nawy­ków żywie­nio­wych. Stwo­rzy­li­śmy listę 7 wska­zó­wek, któ­re korzyst­nie wpły­ną na spo­sób Two­je­go odży­wia­nia. Podzie­li­my się rów­nież z Wami pomy­sła­mi na dobre gospo­da­ro­wa­nie pro­duk­ta­mi spo­żyw­czy­mi, któ­re macie w swo­ich lodów­kach.
7 wska­zó­wek doty­czą­cych jedze­nia i odży­wia­nia pod­czas kwarantanny

Stwórz plan — weź tyl­ko to, cze­go potrze­bu­jesz
Bierz pod uwa­gę wła­sne potrze­by, a tak­że innych domow­ni­ków. Oceń, co już masz w domu i zapla­nuj przy­go­to­wa­nie posił­ków. Możesz odczu­wać potrze­bę zaku­pu dużych ilo­ści żyw­no­ści, ale wyko­rzy­staj naj­prę­dzej to, co masz już w spiżarni.

Nie mar­nuj jedze­nia
Aby unik­nąć mar­no­wa­nia jedze­nia, możesz roz­wa­żyć zamro­że­nie resz­tek, albo całych posił­ków, któ­re nie uda­ło się zjeść dane­go dnia. Wyko­rzy­stasz je w przy­szło­ści. Mro­żo­ne owo­ce i warzy­wa z powo­dze­niem odnaj­dą się w Two­jej kuch­ni. Pro­duk­ty mro­żo­ne czę­sto mają podob­ne wła­ści­wo­ści odżyw­cze jak te świeże.

Stra­te­gicz­nie pod­chodź do pro­duk­tów świe­żych
Naj­pierw uży­waj świe­żych skład­ni­ków i tych, któ­re mają krót­szy okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia, zwłasz­cza: owo­ce, warzy­wa i pro­duk­ty mlecz­ne o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu. Zjedz je w pierw­szej kolej­no­ści w sto­sun­ku do pro­duk­tów nie psu­ją­cych się.

Przy­go­tuj domo­we posił­ki
W codzien­nym życiu wie­le osób czę­sto nie ma cza­su na przy­go­to­wa­nie domo­wych posił­ków. Obec­na sytu­acja daje tę moż­li­wość, co aku­rat jest na plus. Bada­nia poka­zu­ją, że ludzie, któ­rzy regu­lar­nie jedzą domo­we posił­ki, wyda­ją się być szczę­śliw­si i zdrow­si. Wie­le zdro­wych i pysz­nych prze­pi­sów możesz zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej:
http://uniflora.com.pl/index.php/strona-glowna/kulinaria-i-porady/przepisy/

Uwa­żaj na wiel­ko­ści por­cji
Prze­by­wa­nie w domu przez dłuż­szy czas, zwłasz­cza bez towa­rzy­stwa lub z ogra­ni­czo­ny­mi czyn­no­ścia­mi, może pro­wa­dzić do prze­ja­da­nia się. Uwa­żaj na por­cje któ­re zja­dasz, oraz nie pod­ja­daj mię­dzy posiłkami.

Ogra­nicz spo­ży­cie soli
WHO zale­ca spo­ży­wa­nie mniej niż 5 g soli dzien­nie. W wie­lu kra­jach 50–75% spo­ży­cie soli pocho­dzi z poży­wie­nia, któ­re jemy, a nie z tego, do któ­re­go sól sami doda­je­my. Zatem uwa­żaj na to co jesz i spraw­dzaj skła­dy na etykietach.

Ogra­nicz spo­ży­cie cukru
WHO zale­ca, aby mniej niż 5% cał­ko­wi­te­go spo­ży­cia ener­gii dla doro­słych pocho­dzi­ło z wol­nych cukrów (oko­ło 6 łyże­czek do her­ba­ty). Jeśli pra­gniesz cze­goś słod­kie­go, prio­ry­te­tem powin­ny być zawsze świe­że owoce.

Skip to content