Zaufaj naturze

Kiełki — zastrzyk zdrowia!

Jeste­śmy wciąż w okre­sie zimo­wym, choć aura za oknem cza­sem przy­po­mi­na jej schy­łek i nadej­ście wio­sny. Bra­ku­je nam wita­min, jeste­śmy zmę­cze­ni, a zim­ny wiatr i desz­cze wca­le nie spra­wia­ją, że czu­je­my się dobrze. Dla­te­go, szcze­gól­nie w tym cza­sie war­to się­gać po źró­dło wita­min i mine­ra­łów, czy­li kieł­ki. Żad­ne suple­men­ty ich nie przebiją!

Super Foods na talerzu.

Tak. Tak wła­śnie okre­śla się kieł­ki. War­to doda­wać je do potraw nie tyl­ko ze wzglę­dów este­tycz­nych, czy sma­ko­wych, ale by do każ­de­go posił­ku prze­my­cić garść wita­min. Nie wiesz do cze­go je doda­wać? Kieł­ki to świet­ny doda­tek do róż­ne­go rodza­ju past kanp­kowch, tostów, sała­tek, orien­tal­nych zup, czy warzyw­nych kre­mów. Oto lika przy­kła­dów kieł­ków oraz korzy­ści jakie przy­no­szą organizmowi:

Kieł­ki rzod­kiew­ki: zawie­ra­ją wita­mi­ny: C, B6, E, fos­for, man­gan, są zró­dłem błon­ni­ka pokarmowego.

Kieł­ki bro­ku­łów: to kopal­nia skład­ni­ków odżyw­czych oraz wita­min, takich jak: kwas folio­wy, nia­cy­na, wita­mi­na C oraz B6.

Kieł­ki sło­necz­ni­ka: uzu­peł­nia­ją nie­do­bo­ry wita­mi­ny D, a zimą może­my być pew­ni, że mamy jej nie­do­bór z powo­du bra­ku słoń­ca. Ponad to są źró­dłem kwa­su folio­we­go, man­ga­nu, mie­dzi, oraz wita­mi­ny: E, B6 i B1.

Mamy nadzie­ję, że ilość wita­min i dzia­ła­nie pro zdro­wot­ne­go jakie mają kieł­ki wystar­cza­ją­co zachę­ci­ło Was do ich jedzenia. 

Na zdro­wie!

Skip to content