Zaufaj naturze

Lebiodka dobra na wszystko?

Lebiod­ka pospo­li­ta to popu­lar­nie nazy­wa­ne ore­ga­no. Zio­ło ma wie­le wła­ści­wo­ści kuli­nar­nych, ale też i zdro­wot­nych. Lecz­ni­cze zale­ty ore­ga­no nie są wyjąt­kiem, a może nawet być jed­nym z ziół, do któ­re­go zwró­cisz się o pomoc.

Ore­ga­no to kla­sycz­ne zio­ło w kuch­ni i… słusz­nie!
Jest popu­lar­ne w kuch­ni wło­skiej, śród­ziem­no­mor­skiej i mek­sy­kań­skiej. Lebiod­ka to zio­ło uży­wa­ne do sosów na piz­zę, w nie­któ­rych obsza­rach nazy­wa­na nawet „zio­łem do piz­zy”. Dobrze kom­po­nu­je się z inny­mi świe­ży­mi zio­ła­mi, szcze­gól­nie bazy­lią i tymian­kiem. Ore­ga­no moż­na łatwo wysu­szyć, aby uzy­skać bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny smak i dłuż­szy okres trwałości. 

Zio­ło dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­grzy­bi­czo, dzię­ki cze­mu dosko­na­le nada­je się dla ukła­du odpor­no­ścio­we­go. Jest rów­nie dobre dla ukła­du odde­cho­we­go, jako śro­dek tra­wien­ny. Nie­wie­lu wie, że ore­ga­no świet­nie pora­dzi sobie z cho­ro­ba­mi skóry. 

Lebiod­ka jest praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­na w medy­cy­nie jako świet­ny mate­riał na olej. Olej ze świe­że­go ore­ga­no nada­je się do sto­so­wa­nia jako wzmac­niacz odporności.

Przed uży­ciem roze­trzyj liście w dło­niach — lebiod­ka będzie bar­dziej aromatyczna. 

Skip to content