Zaufaj naturze

10 ciekawostek o kiełkach, które Cię zaskoczą

Każ­dy wie, że kieł­ki są zdro­we i war­to je czę­sto jeść. Pomoc­ne w cza­sie die­ty, nisko­ka­lo­rycz­ne, o wyjąt­ko­wych walo­rach sma­ko­wych. Czy mogą jesz­cze czymś zasko­czyć? Zaraz się przekonacie!

Oto 10 nie­sa­mo­wi­tych cie­ka­wo­stek o kiełkach.

 

  1. Kieł­ki zosta­ły odkry­te przez sta­ro­żyt­nych żegla­rzy z Chin. Pozo­sta­wio­na na pokła­dzie suszo­na faso­la, będą­ca ostat­nim pro­wian­tem, pod wpły­wem wil­go­ci zaczę­ła kieł­ko­wać. Żegla­rze nie mając innych alter­na­tyw — zje­dli ją. Odkry­li tym samym, że kieł­ku­ją­ce warzy­wo nie tyl­ko jest smacz­ne, ale i doda­je sił. 
  2. Kieł­ki rzod­kiew­ki były sto­so­wa­ne jako lek w sta­ro­żyt­nych Chinach.
  3. Do kieł­ko­wa­nia nada­ją się wszyst­kie nasio­na z wyjąt­kiem pomi­do­ra, ziem­nia­ka i papry­ki, ponie­waż są tru­ją­ce. 
  4. Oko­ło pół szklan­ki kieł­ków lucer­ny zawie­ra tyle wita­mi­ny C, co 6 szkla­nek soku pomarańczowego.
  5. Kieł­ki owsa dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny E wpły­wa­ją pozy­tyw­nie na płodność.
  6. Kieł­ki soi posia­da­ją fito­estro­gen, któ­ry łago­dzi symp­to­my menopauzy.
  7. Po upra­że­niu, kieł­ki żyta przy­po­mi­na­ją w sma­ku orzechy.
  8. Kieł­ki kala­re­py polep­sza­ją pamięć oraz wyka­zu­ją wła­ści­wo­ści pobudzające.
  9. Kieł­ki są lepiej przy­swa­jal­ne przez orga­nizm niż same ziarna.
  10. Mary­na­ta z octu, czosn­ku, szczy­pior­ku, chi­li — tak świe­żość kieł­ków zosta­je zacho­wy­wa­na przez azja­tyc­kich kucharzy.
Skip to content