Zaufaj naturze

Strażniczka odporności — rukola

W okre­sie jesien­no-zimo­wym jeste­śmy szcze­gól­nie nara­że­ni na spa­dek odpor­no­ści. Dla­te­go waż­ne jest aby­śmy się­ga­li po zdro­we i peł­no­war­to­ścio­we posił­ki i dodat­ki do nich. Jed­nym z nich jest ruko­la czy­li rokiet­ta siewna.

War­to­ści odżyw­cze
Boha­ter­ka dzi­siej­sze­go arty­ku­łu to ist­na bom­ba wita­mi­no­wa, boga­te źró­dło cyn­ku, któ­ry jest nie­zwy­kle waż­ny, ponie­waż pobu­dza nasz układ immu­no­lo­gicz­ny, dzia­ła anty­wi­ru­so­wo i antytoksycznie.

Z nią pozbę­dziesz się dodat­ko­wych kilo­gra­mów
Będąc na die­cie szu­ka­my spo­so­bów na przy­go­to­wa­nie lek­ko­straw­nych posił­ków . Sprzy­mie­rzeń­cem w takim dzia­ła­niu będzie ruko­la. Jest nisko­ka­lo­rycz­na, więc może­my bez obaw doda­wać ją do dań czy spo­rzą­dzać na jej bazie sałat­ki. Ponad­to dzię­ki zawar­to­ści błon­ni­ka pokar­mo­we­go zosta­je pobu­dzo­ny nasz układ tra­wien­ny do pra­cy oraz na dłu­go zacho­wu­je­my uczu­cie syto­ści, co sprzy­ja wyeli­mi­no­wa­niu się­ga­nia po prze­ką­ski mię­dzy posiłkami.

Ory­gi­nal­ne walo­ry sma­ko­we i wygląd 

Ruko­la posia­da cha­rak­te­ry­stycz­ne liście, przy­po­mi­na­ją­ce kształ­tem miecz a smak uzna­wa­ny jest za lek­ko gorz­ka­wy nie­mal­że pie­prz­ny nie­kie­dy z wyczu­wal­ną nutą orze­cho­wą.
Jej ostrość świet­nie kom­po­nu­je się nie tyl­ko z mię­sa­mi, sera­mi czy wędli­na­mi, ale rów­nież w kon­tra­ście ze słod­ki­mi owo­ca­mi – na przy­kład grusz­ka­mi, mali­na­mi.
Z ruko­li moż­na rów­nież przy­rzą­dzać pesto, będzie dobrym skład­ni­kiem do sosów czy pod­sta­wą pysz­nych i zdro­wych kok­taj­li warzyw­nych lub warzyw­no-owo­co­wych.
Jak widać ta nie­po­zor­na rośli­na ma sze­ro­kie spek­trum zasto­so­wa­nia w kuch­ni, co może sprzy­jać kre­atyw­ne­mu goto­wa­niu i wymy­śla­niu nowych potraw o cie­ka­wych walo­rach smakowych.

Smacz­ne­go!

Skip to content