Zaufaj naturze

Tajemnicze liofilizowanie

Czym jest liofilizowanie?

Lio­fi­li­za­cja to spo­sób utrwa­la­nia pro­duk­tów, któ­re są nie­od­por­ne na ogrze­wa­nie. Ten pro­ces gwa­ran­tu­je zacho­wa­nie wła­ści­wo­ści fizycz­nych, bio­lo­gicz­nych i che­micz­nych dane­go produktu. 

Ze wzglę­du na szyb­kie przy­go­to­wa­nie i oszczęd­ność miej­sca posił­ki lio­fi­li­zo­wa­ne jedli kosmo­nau­ci i himalaiści. 

Czy żyw­ność lio­fi­li­zo­wa­na jest zdrowa?

Tak! Lio­fi­li­zat jest cał­ko­wi­cie natu­ral­ny! Pro­duk­ty zosta­ją pozba­wio­ne zawar­tej w nich wody, głę­bo­ko zamro­żo­ne i szyb­ko wysu­szo­ne. Po ponow­nym zala­niu pły­nem odzy­sku­ją walo­ry odżyw­cze. Jest to świet­ny spo­sób na jedze­nie owo­ców let­nich zimą 🙂 Żyw­ność zacho­wu­je swój natu­ral­ny smak. Naukow­cy twier­dzą, że pod­czas pro­ce­su lio­fi­li­za­cji zosta­ją usu­nię­te rako­twór­cze azo­ty­ny, dla­te­go tym bar­dziej zachę­ca­my do wpro­wa­dze­nia ich do swo­jej diety. 

Dla kogo są pro­dukt liofilizowane?

Przyj­mo­wa­nie żyw­no­ści lio­fi­li­zo­wa­nej szcze­gól­nie zale­ca­my oso­bom, któ­re muszą dojść szyb­ko do for­my (np. po cho­ro­bie). War­to z nich korzy­stać kie­dy nie ma się cza­su na przy­go­to­wa­nie tra­dy­cyj­ne­go posił­ku, lub jest się dłu­go w pra­cy. Na pew­no nie będą żało­wa­ły, a ich orga­nizm im za to im podzię­ku­je.

Czy pro­duk­ty lio­fi­li­zo­wa­ne są pro­duk­ta­mi instant?

Abso­lut­nie nie. Pro­duk­ty instant naj­czę­ściej są nasy­co­ne solą, szko­dli­wy­mi dla zdro­wia dodat­ka­mi, taki­mi jak spulch­nia­cze i aro­ma­ty. Zazwy­czaj nie mają żad­nych war­to­ści odżyw­czych, ponie­waż skład­ni­ki mine­ral­ne zosta­ją zabi­te przez wyso­ką temperaturę.

Gdzie znaj­dę żyw­ność liofilizowaną?

Lio­fi­li­za­ty znaj­dziesz w skle­pach eko­lo­gicz­nych, inter­ne­to­wych, a przede wszyst­kim w dużych  super­mar­ke­tach (np. Auchan). 

Jak kupić dobry liofilizat?

W skła­dzie wystrze­gaj się kon­ser­wan­tów, barw­ni­ków i polep­sza­czy skła­du. Zwróć uwa­gę na syrop glu­ko­zo­wo-fruk­to­zo­wy — nie powin­no go tam być!

Skip to content