Zaufaj naturze

Szpinak receptą na zdrowie

W Two­jej die­cie bra­ku­je pota­su, żela­za, kwa­su folio­we­go, lub wita­mi­ny C? Zacznij jeść szpinak!

Jeże­li szpi­nak będzie czę­ściej w Two­jej die­cie może zastą­pić Ci wie­le farmaceutyków.

Dla­cze­go?

Szpi­nak jest boga­ty w prze­ciw­u­tle­nia­cze, ma wła­ści­wo­ści anty­no­wo­two­ro­we i chro­ni przed miaż­dży­cą. Co cie­ka­we, jest jed­nym z warzyw dostęp­nych przez cały rok.

Kto powi­nen jeść?

Szpi­nak może zna­leźć się w die­cie pra­wie każ­de­go z nas. Rezy­gno­wać z tego warzy­wa powin­ny oso­by cho­re na kami­cę ner­ko­wą lub dnę mocza­no­wą — szcza­wia­ny, któ­re znaj­dzie­my w szpi­na­ku nasi­la­ją two­rze­nie się kamie­ni ner­ko­wych, mogą rów­nież spo­wo­do­wać atak dny mocza­no­wej. Nie zale­ca­my rów­nież spo­ży­wa­nia przez oso­by cho­re na reu­ma­tyzm i osteoporozę.

Jak go przy­go­to­wać, by zacho­wał naj­wię­cej war­to­ści odżywczych?

Sma­że­nie, dusze­nie, czy goto­wa­nie nie słu­ży więk­szo­ści warzyw. Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra może nisz­czyć dro­go­cen­ne wita­mi­ny, któ­re tak bar­dzo są nam potrzebne. 

Jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów są kok­taj­le. Do ulu­bio­nych owo­ców, mle­ka, czy wody dodaj garść umy­tych liści i zblenduj. 

Jeże­li nie lubisz kok­taj­li spró­buj zro­bić sałat­kę. Szpi­nak świet­nie sma­ku­je w połą­cze­niu z sera­mi lub orze­cha­mi. Jeśli nie masz pomy­słu, spró­buj połą­czyć szpi­nak z grusz­ką, orze­cha­mi wło­ski­mi i serem ple­śnio­wym — daj nam koniecz­nie znać czy Ci smakuje 🙂 

Skip to content